• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Τι είμαι για Τον Χριστό

 

Τι είμαι για Τον Χριστό
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2012 19:28

}Είμαι αποδεκτός
 
- Είμαι παιδί του Θεού (Ιωάννης 1:12,13)
" Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·  
οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν."
 
- Είμαι φίλος του Χριστού (Ιωάννης 15:15)
"Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο κύριος αυτού· εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς."
 
- Με αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Ανήκω στο Θεό (Α' Κορινθίους 6:19-20)
" Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;
Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού."
 
- Είμαι μέλος του σώματος του Χριστού (Α' Κορινθίους 12:27)
" Και σεις είσθε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος."
 
 
- Είμαι άγιος (Α' Κορινθίους 1:2)
" τους ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντί τόπω το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτών τε και ημών·"
 
- Είμαι λυτρωμένος και συγχωρημένος (Κολοσσαείς 1:14)
"εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών·"
 
- Έχω την πληρότητα στο Χριστό (Κολοσσαείς 2:10)
" και είσθε πλήρεις εν αυτώ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,"
 
}Είμαι ασφαλής
 
- Είμαι σίγουρος ότι τα πάντα ρέουν προς το καλό (Ρωμαίους 8:28,29)
"Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· 
διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών·"
 
- Τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού (Ρωμαίους 8:35-39)
"Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; 
Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής
Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. 
Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα 
ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών."
 
- Είμαι στερεωμένος, χρισμένος και σφραγισμένος από το Θεό (Β' Κορινθίους 1:21-22)
"Ο δε βεβαιών ημάς μεθ' υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, 
όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών."
 
- Έχω την πεποίθηση ότι το αγαθό έργο του Θεού θα ολοκληρωθεί (Φιλιππησίους 1:6)
"βέβαιος ων εις αυτό τούτο, ότι εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού,"
 
- Δεν μου δόθηκε πνεύμα δειλίας αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σωφροσύνης (Β' Τιμοθέου 1:7)
"διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού."
 
}Είμαι σημαντικός
 
- Είμαι το αλάτι και το φως του κόσμου (Ματθαίος 5:13-16)
"Σεις είσθε το άλας της γής· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων. 
Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· 
ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία.
Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς."
 
- Είμαι συνεργάτης του Θεού (Α' Κορινθίους 3:9)
"Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή."
 
- Κάθομαι μαζί με τον Χριστό στα ουράνια (Εφεσίους 2:6-7)
"και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, 
διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού."
 
- Πλησιάζω το Θεό με απόλυτη εμπιστοσύνη (Εφεσίους 3:12)
"διά του οποίου έχομεν την παρρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν διά της εις αυτόν πίστεως."
 
- Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει (Φιλιππησίους 4:13)
"τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού."
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2012 20:23
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 41 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα71
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1397
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8361
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992794

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.