• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εώσου...

 

Δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εώσου...
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 00:23

«Και ενώ οι όχλοι συνηθροίζοντο, ήρχισε να λέγη· Η γενεά αύτη είναι πονηρά· σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.» Λουκάς κα: 32

«Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς.» Πράξεις β: 40.

 Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μας τόνισε τρία πράγματα: Προσέχετε, Αγρυπνείτε και Προσεύχεσθε και έδωσε την εξήγηση: «Διότι δεν εξεύρετε πότε είναι  ο καιρός. Ας δούμε με λίγη λεπτομέρεια και έρευνα των γραφών, το νόημα κάθε φράσης.

 

Π ρ ο σ έ χ ε τ ε:

Τον αγιασμό της ψυχής και την καθαρότητα της καρδίας σας.

«Και θέλετε είσθαι άγιοι εις εμέ· διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρισα από των λαών, διά να ήσθε εμού.» Λευιτικόν κ: 26

«Λάλησον προς πάσαν την συναγωγήν των υιών Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Άγιοι θέλετε είσθαι· διότι άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας.»

«Άγιοι θέλουσιν είσθαι εις τον Θεόν αυτών και δεν θέλουσι βεβηλώσει το όνομα του Θεού αυτών· διότι τας διά πυρός γινομένας προσφοράς του Κυρίου, τον άρτον του Θεού αυτών, προσφέρουσι διά τούτο θέλουσιν είσθαι άγιοι.»

«Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν,» Β’ Πέτρου γ: 11

Α γ ρ υ π ν ε ί τ ε:

Έρχεται ο Χριστός!   Ζούμε σε ένα περιβάλλον, σε μια γενεά πονηρή και διεστραμμένη. Ανά πάσα στιγμή και λεπτό περιμένουμε την παρουσία του Κυρίου. Οι ημέρες που ζούμε ομοιάζουν απόλυτα, με τις ημέρες του Νώε και του Λώτ. Ακόμη, μην ξεχνάμε ότι η  ημέρα εκείνη θα επέλθει σαν «παγίδα» επί πάντας τους καθημένους επι προσώπου πάσης της γης. (Λουκάς κα: 35).

«και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται·» Ματθ κδ: 39

«διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.» Α’ Θεσσαλονικείς ε: 2

Π ρ ο σ ε ύ χ ε σ θ ε:

Μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο!

Είναι ανάγκη να είμαστε σε διαρκή, αδιάλειπτο προσευχή και δέηση, έτσι ώστε να καταξιωθούμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι. Το έργο σήμερα, γίνεται δια Πνεύματος Αγίου:

«Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς.» Ιεζεκιήλ λστ: 26, 27

«Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη· Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.» Ματθαίος δ: 17

«Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης.» Αποκάλυψις β: 5

«Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.» Αποκάλυψις γ: 3

«Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον.» Αποκάλυψις γ: 19

Τέλος, προσέξτε στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαια θ και ι, πώς ο λαός Ισραήλ μετανόησε ειλικρινά και πένθησε με όλη την καρδιά, περί το 458 π.Χ

                «Και μετά πάντα τα επελθόντα εφ' ημάς ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών, και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού συ, Θεέ ημών, εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών, και έδωκας εις ημάς ελευθέρωσιν τοιαύτην, πρέπει ημείς να αθετήσωμεν πάλιν τα προστάγματά σου, και να συμπενθερεύσωμεν με τον λαόν των βδελυγμάτων τούτων;

δεν ήθελες οργισθή καθ' ημών, εωσού συντελέσης ημάς, ώστε να μη μείνη υπόλοιπον ή σεσωσμένον; Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι διότι εμείναμεν σεσωσμένοι, ως την ημέραν ταύτην· ιδού, ενώπιόν σου είμεθα με τας παραβάσεις ημών διότι δεν ήτο δυνατόν ένεκα τούτων να σταθώμεν ενώπιόν σου.

Ενώ δε ο Έσδρας προσηύχετο και εξωμολογείτο, κλαίων και πεπτωκώς έμπροσθεν του οίκου του Θεού, συνήχθη προς αυτόν εκ του Ισραήλ σύναξις μεγάλη σφόδρα, άνδρες και γυναίκες και παιδία· διότι έκλαιεν ο λαός κλαυθμόν μέγαν.       

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 15:38
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα62
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1388
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8352
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992785

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.