• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Ο φόβος Του Θεού

 

Ο φόβος Του Θεού
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2012 16:40

Εκκλ. 12:13 Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν.

 

Ο φόβος του Θεού είναι μια παρεξήγηση για πολλούς, που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Μη έχοντας λοιπόν, ούτε γνώση, ούτε επίγνωση πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μας πουν τι είναι φόβος Θεού και … ότι δεν είναι καλό, ο φόβος του Θεού.

Και όμως:

Βλέπουμε στις Γραφές μελετώντας το λόγο του Θεού, οι πιστοί άνθρωποι του Θεού να αισθάνονται το φόβο του Θεού.

Δείτε:

Αββ. 3:2 Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην (ΑΒΒΑΚΟΥΜ)· Κύριε, ζωοποίει το έργον σου εν μέσω των ετών· Εν μέσω των ετών γνωστοποίει, αυτό· εν τη οργή σου μνήσθητι ελέους.

 

Δαν. 10:12 Και είπε προς εμέ, Μη φοβού, Δανιήλ· διότι από της πρώτης ημέρας, καθ' ην έδωκας την καρδίαν σου εις το να εννοής και κακουχήσαι ενώπιον του Θεού σου, εισηκούσθησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου.

 

Αποκ. 1:17 Και ότε είδον αυτόν (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ), έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ; λέγων μοι· Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος.

 

 Αυτό φανερώνει τη σοφία του Θεού και τη σύνεση, που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, γιαυτό και ο Θεός τους ευλόγησε μέσα από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη φόβων: τον καλό και τον κακό.

 Ο καλός, ή αγαθός φόβος είναι όταν ο άνθρωπος αγαπά ειλικρινά τον Θεό, έχει πιστέψει στο λόγο του και υπακούει στις εντολές του. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή έχει επίγνωση της δόξας και του μεγαλείου του Θεού, διακατέχεται από φόβο: ένα συναίσθημα που κυριαρχεί στον εσωτερικό άνθρωπο, καθώς μας συμβουλεύει ο λόγος του Θεού.      

Ψαλ. 34:9 Φοβήθητε τον Κύριον, οι άγιοι αυτού· διότι δεν υπάρχει στέρησις εις τους φοβουμένους αυτόν.

 

Πράξ. 2:43 Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων.

 

Πράξ. 10:4 Ο δε (ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ) ατενίσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος, είπε· Τι είναι, Κύριε; Και είπε προς αυτόν· Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού.

 

 Αυτό το φόβο τον βλέπουμε και στην παλαιά διαθήκη και στην καινή διαθήκη. Εχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και όχι τόσο με την διαπαιδαγώγηση ή την ανατροφή του. Από τον ίδιο πατέρα και μητέρα βγαίνουν παιδιά εντελώς διαφορετικά. Γιατί;

Διότι ο άνθρωπος έχει προσωπική ελευθερία και επιλέγει!

Διαλέγει το μίσος ή την αγάπη.

Εκλέγει τον πόλεμο ή την ειρήνη και την πραότητα.

Εκλέγει την πονηριά ή την καθαρότητα.

Έτσι λοιπόν, έχουμε τον κακό φόβο. Ας δούμε:

Μάρκ. 5:15 Και έρχονται προς τον Ιησούν, και θεωρούσι τον δαιμονιζόμενον, όστις είχε τον λεγεώνα, καθήμενον και ενδεδυμένον και σωφρονούντα, και εφοβήθησαν.

 

Ματθ. 25:25 και φοβηθείς υπήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γή· ιδού, έχεις το σον.

 

Λουκ. 21:26 οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.

 

Πράξ. 24:25 Ενώ δε αυτός ωμίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελλούσης κρίσεως, ο Φήλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη· Κατά το παρόν ύπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει,

 

Ψαλ. 34:4 Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν.

 

Και όμως ο Θεός σαν πατέρας, γνωρίζει τους φόβους μας και έρχεται κοντά μας να μας τους πάρει. Αυτό γίνεται με θαυμαστό τρόπο. Δείτε:

Γέν. 15:1 Μετά τα πράγματα ταύτα έγεινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ εν οράματι, λέγων, Μη φοβού, Αβραμ· εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είσθαι πολύς σφόδρα.

 

Γέν. 26:24 Και εφάνη εις αυτόν (ΣΤΟΝ ΙΣΑΑΚ) ο Κύριος την νύκτα εκείνην, και είπεν, Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου· μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου, και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, διά Αβραάμ τον δούλον μου.

 

Λουκ. 1:30 Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν· Μη φοβού, Μαριάμ· διότι εύρες χάριν παρά τω Θεώ.

 

Λουκ. 2:10 Και είπε προς αυτούς ο άγγελος· Μη φοβείσθε· διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,

 

Λουκ. 5:10Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς· Μη φοβού· από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει.

 

Πράξ. 27:24 λέγων· μη φοβού, Παύλε· πρέπει να παρασταθής ενώπιον του Καίσαρος· και ιδού, ο Θεός σοι εχάρισε πάντας τους πλέοντας μετά σου.

 

 Τελειώνοντας, ας θυμόμαστε ότι τους φόβους μας, θα πρέπει να τους αφήνουμε στα χέρια του Θεού, ώστε εκείνος να τους διαχειριστεί σαν πατέρας και Θεός αγάπης και ελέους.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2012 17:05
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα36
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1362
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8326
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992759

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.