• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Αρχές οικονομίας, (ο οικονομικός παγκόσμιος πόλεμος)

 

Αρχές οικονομίας, (ο οικονομικός παγκόσμιος πόλεμος)
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2012 22:30

Δευτ. 20:1 Όταν εξέλθης εις μάχην εναντίον των εχθρών σου, και ίδης ίππους και αμάξας, λαόν περισσότερον παρά σε, μη φοβηθής αυτούς· διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου, όστις σε ανεβίβασεν εκ γης Αιγύπτου.
 
 Ζούμε σε ημέρες πραγματικά κακές, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, που αποκαλούνται και «έσχατες».
Τα οικονομικά νέα, καθημερινά θυμίζουν δελτίο πολέμου, δελτίο μαχών:
 
 Η ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την προηγούμενη Παρασκευή, που έδειξαν ότι το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε 6,9% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, προκάλεσαν ανησυχία στο υπουργείο Οικονομικών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί: Το μεσοπρόθεσμο στηρίζεται στην υπόθεση, στην οποία έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και τρόικα, ότι η ύφεση φέτος δεν θα υπερβεί το 3,8%. 
 
 Το ζήτημα αναμένεται να επανεξεταστεί στις συζητήσεις που θα έχει το κλιμάκιο της τρόικας με το οικονομικό επιτελείο από την ερχόμενη εβδομάδα. Η Credit Suisse χθες σε έκθεσή της υποστηρίζει πως η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνεχίζει να επιδεινώνεται και θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατο να συρρικνωθεί το ελληνικό ΑΕΠ κατά 5% φέτος. Εκτιμά επίσης πως, εξαιτίας της χαμηλότερης του αναμενόμενου είσπραξης εσόδων, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί κοντά στο 10%, έναντι του στόχου για 7,6%.
 
Υποστηρίζει παράλληλα πως το ευρύ κοινό στην Ελλάδα έχει αρχίσει να εξαντλείται από τη λιτότητα και αυτό μπορεί να αποτελέσει το «τζόκερ» στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την τρόικα. (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE 19-8-2011)
 Ζούμε λοιπόν, σε μία κατάσταση που δεν έχουμε ξαναζήσει και θα πρέπει να μάθουμε πώς να ζούμε σε καιρό πολέμου, δηλαδή να σώσουμε τον εαυτό μας και την οικογένεια μας.
 
 Πώς θα γίνει αυτό;
 Ας δούμε τι λέγει ο λόγος του Θεού, σε περιπτώσεις μαχών, που αντιμετώπιζε ο λαός Ισραήλ:  
Δευτ. 20:2 Και όταν πλησιάσητε εις την μάχην, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς τον λαόν, και θέλει ειπεί προς αυτούς, Άκουε, Ισραήλ· σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχην κατά των εχθρών σας· ας μη δειλιάση η καρδία σας, μη φοβηθήτε μηδέ τρομάξητε μηδέ εκπλαγήτε από προσώπου αυτών· διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος μεθ' υμών, διά να πολεμήση υπέρ υμών εναντίον των εχθρών σας, διά να σώση υμάς.
 
Ακόμη:
Δευτ. 31:6 Ανδρίζεσθε και θαρρείτε, μη φοβείσθε μηδέ δειλιάτε από προσώπου αυτών· διότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει.
 
Ο Θεός δίδαξε το λαό δια του Μωυσέως, να μην φοβάται, ούτε να τρομάζει, ούτε να δειλιά μέσα στη καρδιά του, δηλαδή στα συναισθήματά του, αλλά να έχει θάρρος. Διότι ο Θεός είναι ο προπορευόμενος δια να πολεμήσει μαζί με το λαό του. Δυστυχώς η ζημιά γίνεται μέσα στα συναισθήματα μας, που μας απατούν. Ξέρετε γιατί; Διότι η καρδιά μας είναι πονηρή, («.. πονηροί όντες …») και γλιστρά προς την απιστία και το φόβο και κάθε αρνητικό συναίσθημα (θα χαθούμε, θα πάθουμε, θα καταστραφούμε, τα παιδιά μας θα χαθούν, κλπ, κλπ).
Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια που αφορά την καρδιά μας, δηλαδή τα συναισθήματα μας:
 
Δευτ. 32:46 Και είπε προς αυτούς, Θέσατε τας καρδίας σας εις πάντας τους λόγους, τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς· τους οποίους θέλετε παραγγείλει εις τα τέκνα σας να προσέχωσιν εις το να εκτελώσι, πάντας τους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτος δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος· επειδή αύτη είναι η ζωή σας· και διά του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποίαν διαβαίνετε τον Ιορδάνην διά να κληρονομήσητε αυτήν.
 
 Άραγε, μπορώ να ελέγξω την καρδιά μου και να την θέσω όπου θέλω; Η απάντηση είναι Ναι!
 Μια λέξη που ξεχνάμε είναι: «ανδρίζεσθε». Τι σημαίνει;
 Ποιους αφορά; Άνδρες ή γυναίκες;
 Αφορά και τους δύο! Ανδρίζομαι σημαίνει έχω πεποίθηση, έχω πίστη στο λόγο του ισχυρού Θεού. Δείτε:
Ιερ. 39:18 διότι εξάπαντος θέλω σε σώσει και δεν θέλεις πέσει διά μαχαίρας, αλλ' η ζωή σου θέλει είσθαι ως λάφυρον εις σε, επειδή πέποιθας επ' εμέ, λέγει Κύριος.
 
Το ίδιο είπε στον Ιησού του Ναυή, ο Θεός:
Ιησ. 1:9 Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης.
 
Ένας παρόμοιος φόβος υπάρχει και σε μας σήμερα. Πώς θα τα καταφέρουμε; Πώς θα επιβιώσουμε; Μα τα νέα είναι κακά και θα πλησιάσουν και σε μας! Η ανεργία θα κτυπήσει την πόρτα μας! Τι θα κάνουμε;
Ο απόστολος και αδελφόθεος Ιάκωβος γράφει:
Ιακ. 1:2 Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν.
 
Πιο κάτω γράφει:
Ιακ. 1:12 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.
 
 Άρα, αγαπητοί μου, θα πρέπει να δούμε όλη την κατάσταση που ζούμε, σαν μια δοκιμασία πίστεως. Είναι η ώρα του πειρασμού, που πρέπει να δώσουμε την μάχη με τα όπλα, τα πνευματικά. Και τα όπλα μας είναι αυτά που περιγράφει ο λόγος του Θεού δια του αποστόλου Παύλου:
 Εφεσ. 6:14 Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων,
 
 Ας προσέξουμε κάτι που ο απόστολος Ιάκωβος, δια Πνεύματος Αγίου μας διευκρινίζει:
Ιακ. 1:13 Μηδείς πειραζόμενος ας λέγη ότι από του Θεού πειράζομαι· διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.
 
Αυτό σημαίνει, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι, για τις αποφάσεις μας, που πολλές φορές δεν είναι σωστές, δεν έχουμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και πέφτουμε έξω και πληρώνουμε τα σπασμένα! Όμως, εδώ είναι η ευκαιρία. Να μάθουμε από τα λάθη μας. Να διορθώσουμε την πορεία μας. Να ζητάμε ακριβή οδηγία και κατεύθυνση από το Κύριο μας Ιησού Χριστό. Να επιμένουμε και να προσκαρτερούμε στην προσευχή.
Και ο πόλεμος ο οικονομικός;
 
 Ο πόλεμος αυτός θα καταλήξει στην εμφάνιση του αντιχρίστου.  Δείτε τι γράφει ο απόστολος Παύλος:
2Θεσ. 2:8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.
 
 Όμως, το ευαγγέλιο, που πιστεύουμε και κρατάμε μέσα την καρδιά μας, γράφει για την αρπαγή της εκκλησίας, όταν ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του αρχαγγέλου.
Ας περιμένουμε λοιπόν, με υπομονή την ώρα της απολυτρώσεως.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2012 22:37
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα55
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1381
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8345
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992778

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.