• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Οι Μακαρισμοί

 

Οι Μακαρισμοί
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2012 00:11

 

''Μακάριος συ, Ισραήλ. Τις όμοιός σου, λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, όστις είναι η ασπίς της βοηθείας σου, και η μάχαιρα της υπεροχής σου'' Δευτερονόμιον 33:29

''Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ελέγχει ο Θεός· διά τούτο μη καταφρόνει την παιδείαν του Παντοδυνάμου·''' Ιωβ 5:17

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν·'' Ψαλμός 1:1

''Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργισθή, και απολεσθήτε εκ της οδού, όταν εξαφθή ταχέως ο θυμός αυτού. Μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ' αυτόν.'' Ψαλμός 2:12

''Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία.'' Ψαλμός 32:1

'Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος.''Ψαλμός 32:2

''Μακάριον το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός, τον οποίον εξέλεξε διά κληρονομίαν αυτού.'' Ψαλμός 33:12

''Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν.'' Ψαλμός 34:8

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδη.'' Ψαλμός 40:4

''Μακάριος ο επιβλέπων εις τον πτωχόν· εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού· μακάριος θέλει είσθαι επί της γής·'' Ψαλμός 41:1-2

''Μακάριος εκείνος, τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες, διά να κατοική εν ταις αυλαίς σου· θέλομεν χορτασθή από των αγαθών του οίκου σου, του αγίου ναού σου.'' ψαλμός 65:4

''Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου· πάντοτε θέλουσι σε αινεί.'' Ψαλμός 84:4

''Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμις είναι εν σοί· εν τη καρδία των οποίων είναι αι οδοί σου·'' Ψαλμός 84:5

''Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε.'' ψαλμός 84:12

''Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγμόν· θέλουσι περιπατεί, Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου.''' Ψαλμός 89:15

''Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον σωφρονίζεις, Κύριε, και διά του νόμου σου διδάσκεις αυτόν·'' Ψαλμός 94:12

''Μακάριοι οι φυλάττοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ.'' Ψαλμός 106:3

''Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον· εις τας εντολάς αυτού ηδύνεται σφόδρα.'' Ψαλμός 112:1

''Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ· οι περιπατούντες εν τω νόμω του Κυρίου· '' Ψαλμός 119:1

''Μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εκζητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας·'' Ψαλμός 119:2

''Καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρί του δυνατού, ούτως οι υιοί της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος, όστις εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων·''' Ψαλμός 127:4-5

''Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο περιπατών εν ταις οδοίς αυτού. Διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου· μακάριος θέλεις είσθαι, και ευτυχία εις σε.''' Ψαλμός 128:1-2

''Μακάριος ο λαός, όστις ευρίσκεται εν τοιαύτη καταστάσει μακάριος ο λαός, του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός αυτού.''Ψαλμός 144:15

''Μακάριος εκείνος, του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ· του οποίου η ελπίς είναι επί Κύριον τον Θεόν αυτού·''' Ψαλμός 146:5

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις εύρηκε σοφίαν, και ο άνθρωπος, όστις απέκτησε σύνεσιν· Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν· και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν.'' Παροιμίες 3:13,18

''Τώρα λοιπόν ακούσατέ μου, ω τέκνα· διότι μακάριοι οι φυλάττοντες τας οδούς μου.'' Παροιμίες 8:32

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις μου ακούση, αγρυπνών καθ' ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου·'' Παροιμίες 8:34

''Ο καταφρονών τον πλησίον αυτού αμαρτάνει· ο δε ελεών τους πτωχούς είναι μακάριος.'' Παροιμίες 14:21

''Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρεί καλόν· και ο ελπίζων επί τον Κύριον είναι μακάριος.'' Παροιμίες 16:20

''Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε·'' Παροιμίες 28:14

''Όπου δεν υπάρχει όρασις, ο λαός διαφθείρεται· είναι δε μακάριος ο φυλάττων τον νόμον.'' Παροιμίες 29:18

''Και ούτω θέλει προσμείνει ο Κύριος διά να σας ελεήση, και ούτω θέλει υψωθή διά να σας οικτειρήση· διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως· μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτόν.'' Ησαϊας 30:18

''Μακάριοι σεις οι σπείροντες πλησίον παντός ύδατος,'' Ησαϊας 32:20

''Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.'' Ματθαίος 5:3

''Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή.'' Ματθαίος 5:4

''Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην.'' Ματθαίος 5:5

'Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.'' Ματθαίος 5:6

''Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή.''' Ματθαίος 5:7

''Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.'' Ματθαίος 5:8

''Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.'' Ματθαίος 5:9

''Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.'' Ματθαίος 5:10

''Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού.''Ματθαίος 5:11

''Μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.'' Ματθαίος 11:6 Λουκάς 7:23

''Υμών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι, και τα ώτα σας, διότι ακούουσιν.'' Ματθαίος 13:16

''Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθη ο κύριος αυτού θέλει ευρεί πράττοντα ούτως.'' Ματθαίος 24:46 Λουκάς 12:43

''Μακάριοι σεις οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η βασιλεία του Θεού.'' Λουκάς 6:20

''Μακάριοι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορτασθή. Λουκάς 6:21

Μακάριοι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει.'' Λουκάς 6:21

''Μακάριοι είσθε, όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι, και όταν σας αφορίσωσι και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του άνθρώπου.'' Λουκάς 6:22

''Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε.'' Λουκάς 10:23

''Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν.'' Λουκάς 11:28

''Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας.'' Λουκάς 12:37

''Αλλ' όταν κάμνης υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς, τυφλούς, και θέλεις είσθαι μακάριος,'' Λουκάς 14:13-14

''Μακάριος όστις φάγη άρτον εν τη βασιλεία του Θεού.'' Λουκάς 14:15

''Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε εάν κάμνητε αυτά.'' Ιωάννης 13:17

''Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν.'' Ιωάννης 20:29

''Μακάριον είναι να δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη.'' Πράξεις 20:35

''Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι·'' Ρωμάιους 4:7

''Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν.'' Ρωμαίους 4:8

''Μακάριος όστις δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο, το οποίον αποδέχεται.'' Ρωμαίους 14:22

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.'' Ιάκωβος 1:12

''Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.'' Ιάκωβος 1:25

''Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι·'' Πέτρου Α' 3:14

''Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' υμάς·'' Πέτρου Α' 4:14

''Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή·''Αποκάλυψη 1:3

''Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν.'' Αποκάλυψη 14:13

''Μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.''Αποκάλυψη 16:15

''Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου.'' Αποκάλυψη 19:9

''Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν·'' Αποκάλυψη 20:6

''Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.'' Αποκάλυψη 22:7

''Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.'' Αποκάλυψη 22:14

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2012 00:21
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα40
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1366
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8330
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992763

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.