• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Ωφέλιμα και ανώφελα (μέρος A´)

 

Ωφέλιμα και ανώφελα (μέρος A´)
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 04 Μάρτιος 2012 09:56

 

"Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι• πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι" (Α' Κορινθίους 10:23)
 
Επιθυμία του αληθινού Χριστιανού είναι να αφιερώνει το χρόνο του σε σκοπούς που είναι ωφέλιμοι και εποικοδομητικοί για τον ίδιο και τους γύρω του. Η Γραφή σε πολλά σημεία κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε ωφέλιμα και ανωφελή έργα, όπως για παράδειγμα στην προς Τίτο επιστολή του Απ. Παύλου.
 
Α. Τα ωφέλιμα
 
Καταρχήν ο απ. Παύλος προτρέπει για "τα ωφέλιμα" γράφοντας, "Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους" (Τίτος 3:8). Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, "τα ωφέλιμα" για τους ανθρώπους είναι τα "καλά έργα".
 
Ποιος όμως είναι ο σκοπός των καλών έργων, πόσα είδη υπάρχουν και ποια είναι αυτά τα "καλά έργα";
 
Πρώτα από όλα, η Γραφή ξεκαθαρίζει ποιος δεν είναι ο σκοπός των καλών έργων: η δικαίωση ενώπιον του Θεού και η ‘εξαγορά’ της σωτηρίας. Διαβάζουμε σχετικά, "Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον·ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις" (Εφεσίους 2:8-9, βλ. και Τίτος 3:5) και, "Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς" (Εφεσίους 2:10, βλ. και Τίτος 2:14).
 
Σύμφωνα με τη Γραφή, λοιπόν, ο Χριστιανός κάνει καλά έργα, όχι για να σωθεί αλλά επειδή έχει σωθεί και μάλιστα δημιουργήθηκε από το Θεό για να κάνει αυτά τα καλά έργα.
Αναλυτικότερα, διαβάζουμε στη Γραφή ότι τα καλά έργα...
 
Φέρνουν δόξα στο Θεό: "Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα καιδοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς" (Ματθαίος 5:16, βλ. και Α' Πέτρου 2:11-12).
 
Κάνουν τις καρδιές των ανθρώπων πιο δεκτικές στην προσέγγιση του Θεού: "Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών, αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας Α' Πέτρου (3:1-2, βλ. και 2:12).
 
Πιστοποιούν τη γνησιότητα της πίστης: "Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγη τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; μήπως η πίστις δύναται να σώση αυτόν;... Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ' εαυτήν (Ιακώβου 2:14,17).
Είναι απαραίτητα για όσους επιθυμούν να μοιάσουν στον Ιησού Χριστό, "...όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού·(Πράξεις 10:38 βλ. και Λουκάς 6:46).
 
Αναφορικά με τα είδη των καλών έργων, υπάρχουν κατά βάση δύο κατηγορίες, εκείνα που είναι κατά κύριο λόγο Πνευματικά και εκείνα που είναι ταυτόχρονα και "πρακτικά" για τα οποία απαιτείται κόπος.
 
Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα Πνευματικών έργων, είναι:
Η εξαγγελία των αρετών του Θεού: "...σεις όμως είσθε... λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν..."·(Α' Πέτρου 2:9).
 
Η προτροπή και ενθάρρυνση αλλήλων για αγαθή συνείδηση και υπακοή στο θέλημα του Θεού: "...προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας·(Εβραίους 3:12-13).
 
Η βοήθεια και η επανόρθωση των ασθενέστερων αδελφών: διαβάζουμε για παράδειγμα, "Αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτως πέση εις κανέν αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθόνετε τον τοιούτον με πνεύμα πραότητος... Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού" (Γαλάτες 6:1-2) και, "Αδελφοί, εάν τις μεταξύ σας αποπλανηθή από της αληθείας, και επιστρέψη τις αυτόν... θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών" (Ιακώβου 5:19-20).
 
Από την άλλη πλευρά, παραδείγματα "πρακτικών" καλών έργων έχουμε:
Από τον Ιησού Χριστό ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στα "Πνευματικά" καλά έργα αλλά ευεργέτησε πρακτικά με κάθε τρόπο όσους είχαν ανάγκη και του ζήτησαν βοήθεια (Λουκάς 7:22) και ακόμη περισσότερο τόνισε τη σημασία της πρακτικής υπηρεσίας προς τον πλησίον, συνδέοντάς την με τη γνησιότητα της πίστης, την κρίση και την αιώνια ζωή (Ματθαίος 25:34-40).
 
Από τους μαθητές του Κυρίου, στους οποίους έδωσε οδηγίες για το ίδιο περπάτημα (Ματθαίος 10:7-8).
Από απλούς πιστούς, όπως για παράδειγμα τη Δορκάδα που ήταν γνωστή και αγαπητή από όλη την εκκλησία στην Ιόππη για τα αγαθά έργα και τις ελεημοσύνες της (Πράξεις 9:36-39).
 
Αναλογιζόμενοι λοιπόν τον πλούτο της ωφέλειας των καλών έργων συνειδητοποιούμε την προτροπή του απ. Παύλου προς όλους ανεξαιρέτως τους Χριστιανούς, "Ας μανθάνωσι δε και οι ημέτεροι να προΐστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρείας, διά να μη ήναι άκαρποι" (Τίτος 3:14, βλ. και 3:1).
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 04 Μάρτιος 2012 10:02
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα53
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1379
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8343
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992776

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.