• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Πώς να φυλάξουμε εαυτούς μέχρι τέλους

 

Πώς να φυλάξουμε εαυτούς μέχρι τέλους
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012 00:28

 

«...σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη» (Β' Πέτρου 3:14)
 
Σε πολλά σημεία ο Λόγος του Θεού προτρέπει το Χριστιανό να φυλάει (διατηρεί/προστατεύσει) τον εαυτό του (πχ. Α' Ιωάννου 5:18,21) και παράλληλα τονίζει ότι ο Θεός "προσωπικά" αναλαμβάνει να χορηγήσει όλη τη δύναμη που απαιτείται για αυτό το σκοπό (πχ. «…με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα… εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ» (Α' Πέτρου 1:5α)). Με βάση τα παραπάνω, σημειώνουμε από τη Γραφή μερικές μόνο από τις αναφορές για το πώς ο Χριστιανός φυλάγεται μέχρι το τέλος…
 
Με την πίστη
Ο απ. Πέτρος στην Α´ Επιστολή του γράφει, «με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως…». Το πρώτο και ίσως το πιο κρίσιμο σημείο που ο λόγος του Θεού τονίζει είναι η πίστη επειδή, «χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν» (Εβραίους 11:6).
 
Με την προσμονή της παρουσίας του Χριστού
Η σταθερή προσμονή της αποκάλυψης και παρουσίας του Χριστού (βλ. σχ. Τίτο 2:13, Β' Πέτρου 3:12,14, Ιούδα 1:21) είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια του Χριστιανού να φυλάξει τον εαυτό του. Διαβάζουμε σχετικά,«…προσμένοντες την αποκάλυψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού• όστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους...» (Α' Κορινθίους 1:7-8, βλ. κ. Ιούδα 21).
 
Με τον αγιασμό
Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή συναντάμε την προτροπή για τον αγιασμό του πιστού και μάλιστα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή με το Θεό. Για παράδειγμα διαβάζουμε, «Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Εβραίους 12:14) και «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών...» (Α' Θεσσαλονικείς 5:23).
 
Φυλάγοντας τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού
Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιούδα (εδ. 21) «φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού...». Η αγάπη προς και από το Θεό περνάει μέσα από την οδό της υπακοής όπως δίδαξε πρώτος ο Κύριος Ιησούς με την πλήρη υπακοή Του στο θέλημα και τους λόγους του Πατέρα Θεού: « Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού» (Ιωάννης 15:10, βλ. κ. 14:23).
 
Με την υπομονή στις κακοπάθειες
Βλέπουμε στη Γραφή ότι η υπομονή είναι απαραίτητη στην προσπάθεια φύλαξης του Χριστιανού σε όλες τις φάσεις της πνευματικού του περπατήματος, δηλ. στο «ξεκίνημα» («αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων» (Εβραίους 10:32)), στην «πορεία» («Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν» (Εβραίους 10:36))·και στην «κατάληξη» («ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή» (Ματθαίος 10:22, βλ. κ. Αποκάλυψη 2:10γ)). Αυτή η μεγάλη αλήθεια συνοψίζεται και στα λόγια του Ιησού «διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας» (Λουκάς 21:19).
 
Με τη σταθερή απόφαση
Η σταθερή απόφαση στο Θέλημα του Θεού είναι στοιχείο της προσωπικότητας του Χριστού (πχ., «τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφασιν να υπάγη εις Ιερουσαλήμ» (Λουκάς 9:51)) και η Γραφή προτρέπει το Χριστιανό για σταθερότητα στο φρόνημά του (Α' Κορινθίους 15:58, Κολοσσαείς 1:23 & 2:7, Α' Πέτρου 5:9) εφόσον δεν είναι «…εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής (Εβραίους 10:39).
 
Με την επιμονή
Εκτός από την υπομονή και την προσμονή, η επιμονή είναι επίσης προϋπόθεση ώστε με τη δύναμη του Θεού να φυλαχθεί ο Χριστιανός έως τέλους: «...διά να σας παραστήση ενώπιον αυτού αγίους και αμώμους και ανεγκλήτους, εάνεπιμένητε εις την πίστιν…» (Κολοσσαείς 1:22-23). Ο απ. Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο, «συ μένε εις εκείνα, τα οποία έμαθες...» (Β' Τιμόθεο 3:14).
 
Με τον καθημερινό αγώνα
Ο απ. Παύλος γράφει ότι όσοι επιθυμούν πραγματικά την παρουσία του Χριστού, αγωνίζονται μέχρι τέλους τον καλό αγώνα της πίστης (Β' Τιμόθεος 4:8γ) τον οποίο και ο ίδιος ολοκλήρωσε με επιτυχία (Β' Τιμόθεο 4:7) ενώ προτρέπει και το πνευματικό του παιδί Τιμόθεο να αγωνιστεί ώστε να κρατήσει την αιώνια ζωή στην οποία τον προσκάλεσε ο Θεός (Α' Τιμόθεο 6:12).
 
Με την απόλαυση της σωτηρίας, ήδη από αυτή τη ζωή
Πολύ σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια του Χριστιανού να φυλάξει τον εαυτό του είναι η δυνατότητα να απολαμβάνει δια της πίστης το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του δηλ. τη σωτηρία του και με τον τρόπο αυτό να ενδυναμώνεται μέσα από «την αγαλλίαση και την ανεκλάλητη και ένδοξη χαρά» που νιώθει (Α' Πέτρου 1:8-9).
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012 00:36
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 42 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα74
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1533
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8497
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992930

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.