• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Ποιούς γνωρίζει ο Θεός (...και ποιούς, όχι)

 

Ποιούς γνωρίζει ο Θεός (...και ποιούς, όχι)
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2012 23:52

 

"...λέγει Κύριος• εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει; εις τον πτωχόν και συντετριμμένον το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγον μου" (Ησαΐας 66:2)
 
Στο ξεκίνημα της Πνευματικής ζωής ενός πιστού, εκφράσεις όπως, "γνώρισα τον Κύριο... μου πήρε το βάρος της αμαρτίας... τον νιώθω στην καρδιά μου κάθε στιγμή" κ.α., αποτελούν κοινό τόπο, και δικαίως αφού είναι κοινές εμπειρίες για τους ανθρώπους που ο Θεός ξεκινάει το σωτηριακό έργο στη ζωή τους.
 
Περισσότερο όμως από την (πραγματική) εμπειρική και βιωματική προσέγγιση του ανθρώπου για τη "γνωριμία" του με το Θεό, η Γραφή θέτει συγκεκριμένα, σαφή και βεβαιότερα κριτήρια. Στη διατύπωση του απ. Παύλου, "...τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσθητε υπό του Θεού..." (Γαλάτες 4:9) διακρίνουμε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει ποιοί γνωρίζονται από το Θεό και έπειτα ποιοί τον γνωρίζουν.
 
Επειδή είναι βέβαιο ότι τελικά εκείνος που θα αξιολογήσει τη γνησιότητα, την ουσία, τα κίνητρα και το αποτέλεσμα της "γνωριμίας", θα είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος, θα ήταν χρήσιμο να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεούποιούς "γνωρίζει" και ποιούς "δεν γνωρίζει"ο Θεός.
 
Ο Θεός λοιπόν δεν γνωρίζει...
Ÿ     Πολλούς από εκείνους που ισχυρίζονται ότι εκείνοι τον γνωρίζουν: "...Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα• φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν" (Ματθαίος 7:21-23, βλ. και Λουκάς 13:24-27, 6:46).
 
Ÿ     Εκείνους που δεν επιμελήθηκαν την προετοιμασία τους: "Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι• Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν• Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω" (Ματθαίος 25:11-12).
Ÿ     Εκείνους που τον αρνούνται. Διαβάζουμε"Όστις δε με αρνηθή έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθή αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς" (Ματθαίος 10:33).
 
Ÿ     Εκείνους που, κλείνοντας τα μάτια και τα σπλάχνα τους, αποτυγχάνουν να διακρίνουν το μεγαλείο της αγάπης του δοξασμένου Χριστού που ταυτίζεται και συμπάσχει με τον τεθλιμένο άνθρωπο: "Τότε θέλει ειπεί ... Υπάγετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον.... Διότι επείνασα, και δεν μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και δεν με εποτίσατε, ξένος ήμην, και δεν με εφιλοξενήσατε, γυμνός, και δεν με ενεδύσατε, ασθενής και εν φυλακή, και δεν με επεσκέφθητε..." (βλ. Ματθαίος 25:41-46).
 
Στη συνέχεια όμως ας δούμε ποιούς γνωρίζει ο Θεός:
Ÿ     Εκείνους που είναι δικοί Του: "Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην• γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, καί• Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου" (Β' Τιμόθεος 2:19).
Ÿ     Εκείνους που ακούν, αναγνωρίζουν τη φωνή του και τον ακολουθούν: "Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι" (Ιωάννης 10:27).
 
Ÿ     Εκείνους που τον ομολογούν στους γύρω τους: "Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς" (Ματθαίος 10:32).
Ÿ     Εκείνους που είναι φίλοι Του, όπως ο ίδιος τους ονομάζει: "Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω" (Ιωάννης 15:14).
 
Ÿ     Εκείνους που νικούν με το αίμα Του: "Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου... Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθή ιμάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού" (Αποκάλυψις 12:11, 3:5).
 
Ÿ     Εκείνους που τον αναγνώρισαν στο πρόσωπο των ταλαιπωρημένων και εξαθλιωμένων: "Τότε ο Βασιλεύς θέλει ειπεί... κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν... Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ" (βλ.Ματθαίος 25:34-40).
 
Μέσα από αυτές τις σύντομες αναφορές, βλέπουμε ότι ο πλούτος των εμπειριών του Πιστού με το Θεό θα πρέπει να επισφραγίζεται και από τα αντικειμενικά κριτήρια που ο ίδιος ο Θεός θέτει. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα λόγια του απ. Ιωάννη, "...εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν.
 
Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει• όστις όμως φυλάττη τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτω γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτώ" (Α' Ιωάννου 2:3-5).
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 00:07
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα121
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1580
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8544
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992977

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.