• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Τι λέει ο Λόγος του Θεού - ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

Τι λέει ο Λόγος του Θεού - ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Σάββατο, 21 Απρίλιος 2012 23:22

Κάθε άνθρωπος που γεννιέται πάνω στη γη, αποκτά ένα σαρκικό σώμα. Όποιος δέχεται το Χριστό και πιστεύει, αποκτά πνευματική φύση, γίνεται παιδί του Θεού. "Όσοι εδέχθησαν Αυτόν εις αυτούς έδωκε εξουσία να γείνωσι τέκνα Θεού... οίτινες ουχί εξ' αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν" Ιωάν. α:12-13.

 

Ο σαρκικός άνθρωπος γεννιέται από τον πατέρα του και τη μητέρα του, ο πνευματικός από το Πνεύμα το Άγιο. "Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα" Ιωαν. γ:6. Ο σαρκικός άνθρωπος έχει πάθη, επιθυμίες, ένστικτα τα οποία φροντίζει να ικανοποιεί.

 

Υπάρχει τοφρόνημα της σάρκας, η νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο σαρκικός άνθρωπος. "Διότι οι ζώντες κατά σάρκα τα της σαρκός φρονούσι οι δε κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος" Ρωμ. η:5. Το σαρκικό φρόνημα οδηγεί στα έργα της σαρκός. "Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός..." Γαλ. ε:19-21.

 

Υπάρχει και το φρόνημα του Πνεύματος που είναι "εναντίον της σαρκός" Γαλ. ε:17. Το φρόνημα αυτό οδηγεί τον άνθρωπο να "περπατάει κατά το Πνεύμα" (Γαλ. ε:16) και να έχει τον καρπό του Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.
 
Ο σαρκικός άνθρωπος στη συμπεριφορά του μοιάζει με ζώο. Ο πνευματικός άνθρωπος μοιάζει με το Χριστό "κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν" Κολ. γ:10. Το μέλλον του σαρκικού ανθρώπου είναι ο θάνατος. Πριν τον κατακλυσμό ο Θεός είπε: "δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου διότι είναι σαρξ" (Γεν. ς:3) και ο απ. Παύλος "διότι αν ζείτε κατά την σάρκα μέλλετε να αποθάνετε" Ρωμ. η:13. Ο άνθρωπος που "δια του Πνεύματος θανατώνει τις πράξεις του σώματος θα ζήσει" Ρωμ. η:13.
 
Χαρακτηριστικά του ΣΑΡΚΙΚΟΥ ανθρώπου
 
-Δεν δέχεται ούτε μπορεί να γνωρίσει τα του Πνεύματος του Θεού. Α' Κορ. β:14
 
-Θεωρεί τα πνευματικά μωρία (ανοησίες). Α' Κορ. β:14
 
- Κυριαρχούν στη ζωή του τα πάθη των αμαρτιών. Ρωμ. ς:5
 
-Ακόμα και αν θέλει το νόμο του Θεού με το νου, δουλεύει με τη σάρκα το νόμο της αμαρτίας, χωρίς να μπορεί να απαλλαχθεί. Ρωμ. ζ:25
 
-Φρονεί τα της σαρκός. Ρωμ. η:5
 
-Δεν υποτάσσεται στο Θεό, αλλά ούτε και δύναται. Ρωμ. η:7
 
-Κάνει ένα ή περισσότερα από τα έργα της σαρκός. Γαλ. ε:19-21
 
-Όταν οι πιστοί μέσα στην εκκλησία έχουν έριδα, φθόνο και διχόνοια. Α' Κορ. γ:3
 
-Καύχηση για τα επιτεύγματα και την "πνευματική πορεία" και όχι εις το Χριστό "καυχώμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες πεποίθησιν εν τη σαρκί." Φιλ. γ:3
 
-Ζητά πάντα το δικό του συμφέρον. Ο απ. Παύλος γράφει "δεν ζητώ το δικό μου συμφέρον αλλά το των πολλών διά να σωθώσι" Ρωμ. ι:33
 
-Υποκρισία. Άλλα λέει και διδάσκει τους άλλους και άλλα κάνει. "Ο διδάσκων λοιπόν άλλον σεαυτόν δεν διδάσκεις;..." Ρωμ. β:21-22
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά του σαρκικού ανθρώπου υπάρχουν σε ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και δεν είναι αναγεννημένοι, αλλά μπορεί να υπάρχουν και σε ανθρώπους που λένε ότι "γνώρισαν" το Θεό, πχ "πας ο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν" Α' Ιωαν. γ:6. "Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισεν τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη" Α' Ιωαν. δ:8.
 
Χαρακτηριστικά του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ανθρώπου
 
-Γεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο. Το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα". Ιωαν. γ:6
 
-Ζει και περιπατεί κατά Πνεύμα. Γαλ. ε:25
 
-Ακολουθεί την αγάπη και ζητεί μετά ζήλου τα πνευματικά μάλλον δε το να προφητεύει. Α’ Κορ. ιδ:1
 
-Διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Ρωμ. η:14
 
-Πειθαρχεί στο λόγο του Θεού. "Αν τις νομίζει οτι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει οτι αυτά που γράφω είναι εντολές του Κυρίου". Α’ Κορ. ιδ:37
 
-Έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Γαλ. ε:22
 
-Έχει το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα της ταπείνωσης. Φιλ. β:5
 
-Δεν εκδικείται, ούτε οργίζεται, αλλά διορθώνει το φταίχτη με πνεύμα πραότητος. Γαλ. ς:1
 
-Έχει "σταυρώσει την σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες" (Γαλ. ε:24) και "θανατώνει δια του Πνεύματος τις πράξεις του σώματος". Ρωμ η:13
 
-Έχει ενδυθεί τον "νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας". Εφεσ. δ:24
 
-Έχει λάβει ή περιμένει τις πνευματικές ευλογίες. Εφεσ. α:3
 
-Ψέλνει ύμνους και ωδές πνευματικές εκ καρδίας. Εφεσ. ε:19
 
-Πληρούται Πνεύματος Αγίου. Εφεσ. ε:18
 
-Προσφέρει πνευματικές θυσίες ευαρέστους εις το Θεό διά Ιησού Χριστού (Α Πέτρου β:5), που είναι ο αγιασμός, "να προσφέρετε το σώμα σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν (Ρωμ. ιβ:1), θυσίαν αινέσεως τουτέστιν καρπόν χειλέων ομολογούντων το όνομα αυτού (Εβρ. ιγ:15) και "την αγαθοποιϊαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε διότι εις τοιαύτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός". Εβρ. ιγ:16
 
-Περιμένει το πνευματικό σώμα της αναστάσεως. Α’ Κορ. ιε:44
 
Όλα τα παραπάνω έχουν προϋπόθεση την αναγέννηση και είναι αποτελέσματα της ενέργειας του Λόγου του Θεού και του Αγ. Πνεύματος στη ζωή μας. Επίσης δεν έρχονται αμέσως και δια μιας, αλλά σταδιακά. "Κρατούσι τον λόγον εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσι εν υπομονή" Λουκ. η:15
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 21 Απρίλιος 2012 23:36
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 47 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα77
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1403
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8367
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992800

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.