• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Tα χαρακτηριστικά της ευπρόσδεκτης προσευχής

 

Tα χαρακτηριστικά της ευπρόσδεκτης προσευχής
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 24 Ιούνιος 2012 22:59

"Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δος ακρόασιν εις την κραυγήν μου..." (Ψαλμοί 39:1)

Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι οι Χριστιανοί καλούνται να προσφέρουν "πνευματικές θυσίες" ευπρόσδεκτες στο Θεό (Α' Πέτρου 2:5). Ειδικότερα για την προσευχή, ως πνευματική θυσία, υπάρχουν πολλές αναφορές για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της αλλά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε μια προσευχή να είναι ευπρόσδεκτη από το Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η ευπρόσδεκτη προσευχή θα πρέπει…
 
Να προσφέρεται με πίστη. Ο Ιησούς είπε, "…και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει (Ματθαίος 21:22). Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι χωρίς πίστη, "αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν" (Εβραίους 11:6α) και στην επιστολή του Ιακώβου διαβάζουμε ότι όποιος προσέρχεται στο Θεό με δισταγμό και αμφιβολία, "ας μη νομίζη ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου" (Ιακώβου 1:5-7).
 
Να προσφέρεται με ταπεινό πνεύμα που φανερώνει την επίγνωση της μεγαλειότητας του Θεού απέναντι στην ευτέλεια και αναξιοσύνη του ανθρώπου. Ο συντετριμμένος στην καρδιά τελώνης που πλησίασε το Θεό με επίγνωση της θέσης του, "κατέβη… εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος" (Λουκάς 18:14α, βλ. 9-14). Σε άλλο σημείο διαβάζουμε σχετικά, "Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμμένων την καρδίαν, και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα" (Ψαλμοί 34:18, βλ. σχ. Ιακώβου 4:6β).
 
Να βρίσκεται σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Στη Γραφή διαβάζουμε ότι η προσευχή που απευθύνουμε στο Θεό είναι πραγματικά ευπρόσδεκτη όταν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πρώτος ο Κύριος Ιησούς παραδειγμάτισε προσευχόμενος, "Πάτερ, εάν θέλης να απομακρύνης το ποτήριον τούτο απ' εμού· πλην ουχί το θέλημά μου, αλλά το σον ας γείνη (Λουκάς 22:42). Ο απ. Ιωάννης, θα γράψει, "Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχουν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς" (Α' Ιωάννου 5:14). Στο θέμα αυτό αναφέρεται και ο απ. Ιάκωβος γράφοντας, "ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας" (Ιακώβου 4:3).
 
Να πηγάζει από μια καρδιά που εκζητά, υποτάσσεται και απολαμβάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Διαβάζουμε, "... οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών..." (Α' Πέτρου 3:12α, βλ. κ. Ψαλμοί 34:15) και αλλού, "πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη" (Ιακώβου 5:16γ). Αντιθέτως,η προσευχή του ασεβούς προκαλεί αποστροφή στο Θεό (Παροιμίες 28:9β) και "οι αμαρτίες  κρύβουν το πρόσωπό Του [Θεού]  για να μην ακούει" (Ησαΐας 59:2β, βλ. κ. Ψαλμοί 66:18). Ειδικότερα οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για το αν μια προσευχή είναι ευπρόσδεκτη ή όχι από το Θεό (βλ. Ματθαίος 5:23-25, Α' Πέτρου 3:7, κ.α.).
 
Να συνοδεύεται από ευχαριστία. Η έκφραση της ευχαριστίας προς το Θεό για κάθε τι, είναι μια βέβαιη ένδειξη της συναίσθησης ότι τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου πηγάζουν από τη χάρη και όχι την "υποχρέωση" του Θεού. Ο απ. Παύλος έγραψε σχετικά, "...ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως (Φιλιππησίους" 4:6) και σε άλλο σημείο, "Εμμένετε εις την προσευχήν... μετά ευχαριστίας" (Κολοσσαείς 4:2), ενώ στην Α' Θεσσαλονικείς επιστολή γράφει, "αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού" (Α' Θεσσαλονικείς 5:17-18, βλ. κ. Εφεσίους 5:20).
 
Να γίνεται με επιμονή. Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε τη σημασία της επιμονής στην προσευχή με δύο παραβολικές ιστορίες (βλ. Λουκάς 11:5-10, Λουκάς 18:1-8). Εκτός αυτού διαβάζουμε επίσης ότι και ο ίδιος ο Κύριος επέμεινε στην προσευχή Του στον κήπο της Γεθσημανή: "...υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου..." (Ματθαίος 26:44). Ομοίως και ο απ. Παύλος γράφει σχετικά με το πρόβλημα της υγείας του ότι, "Περί τούτου τρίς παρεκάλεσα τον Κύριον διά να απομακρυνθή απ' εμού"(Β' (Κορινθίους 12:8).
 
Να απευθύνεται στο Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς είπε, "...και ο, τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ" (Ιωάννης 14:13). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι κάποιου είδους "ξόρκι", απαραίτητο για να απαντώνται οι προσευχές (βλ. Πράξεις 19:13-19). Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού στην προσευχή έχει την έννοια της αληθινής, βιωματικής πίστης (Εβραίους 11:1) στο πρόσωπο, την υπόσταση, το έργο και τους λόγους Του ως προϋπόθεση και βεβαιότητα που καθιστά την προσευχή ευπρόσδεκτη από το Θεό, στον οποίον αποδίδεται και η δόξα. Και καθώς λέει και σε άλλο σημείο η Γραφή, "...πάσαι αι επαγγελίαι του Θεού είναι εν αυτώ, το ναι και εν αυτώ το αμήν, προς δόξαν του Θεού δι' ημών" (Β' Κορινθίους 1:20).
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 24 Ιούνιος 2012 23:08
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα133
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1592
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8556
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992989

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.