• Εγγραφή

 

Νέα
Τι λέει ο Λόγος του Θεού - ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Σάββατο, 21 Απρίλιος 2012 23:22

Κάθε άνθρωπος που γεννιέται πάνω στη γη, αποκτά ένα σαρκικό σώμα. Όποιος δέχεται το Χριστό και πιστεύει, αποκτά πνευματική φύση, γίνεται παιδί του Θεού. "Όσοι εδέχθησαν Αυτόν εις αυτούς έδωκε εξουσία να γείνωσι τέκνα Θεού... οίτινες ουχί εξ' αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν" Ιωάν. α:12-13.

 

Ο σαρκικός άνθρωπος γεννιέται από τον πατέρα του και τη μητέρα του, ο πνευματικός από το Πνεύμα το Άγιο. "Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα" Ιωαν. γ:6. Ο σαρκικός άνθρωπος έχει πάθη, επιθυμίες, ένστικτα τα οποία φροντίζει να ικανοποιεί.

 

Υπάρχει τοφρόνημα της σάρκας, η νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο σαρκικός άνθρωπος. "Διότι οι ζώντες κατά σάρκα τα της σαρκός φρονούσι οι δε κατά το Πνεύμα τα του Πνεύματος" Ρωμ. η:5. Το σαρκικό φρόνημα οδηγεί στα έργα της σαρκός. "Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός..." Γαλ. ε:19-21.

 

Υπάρχει και το φρόνημα του Πνεύματος που είναι "εναντίον της σαρκός" Γαλ. ε:17. Το φρόνημα αυτό οδηγεί τον άνθρωπο να "περπατάει κατά το Πνεύμα" (Γαλ. ε:16) και να έχει τον καρπό του Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.
 
Ο σαρκικός άνθρωπος στη συμπεριφορά του μοιάζει με ζώο. Ο πνευματικός άνθρωπος μοιάζει με το Χριστό "κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν" Κολ. γ:10. Το μέλλον του σαρκικού ανθρώπου είναι ο θάνατος. Πριν τον κατακλυσμό ο Θεός είπε: "δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου διότι είναι σαρξ" (Γεν. ς:3) και ο απ. Παύλος "διότι αν ζείτε κατά την σάρκα μέλλετε να αποθάνετε" Ρωμ. η:13. Ο άνθρωπος που "δια του Πνεύματος θανατώνει τις πράξεις του σώματος θα ζήσει" Ρωμ. η:13.
 
Χαρακτηριστικά του ΣΑΡΚΙΚΟΥ ανθρώπου
 
-Δεν δέχεται ούτε μπορεί να γνωρίσει τα του Πνεύματος του Θεού. Α' Κορ. β:14
 
-Θεωρεί τα πνευματικά μωρία (ανοησίες). Α' Κορ. β:14
 
- Κυριαρχούν στη ζωή του τα πάθη των αμαρτιών. Ρωμ. ς:5
 
-Ακόμα και αν θέλει το νόμο του Θεού με το νου, δουλεύει με τη σάρκα το νόμο της αμαρτίας, χωρίς να μπορεί να απαλλαχθεί. Ρωμ. ζ:25
 
-Φρονεί τα της σαρκός. Ρωμ. η:5
 
-Δεν υποτάσσεται στο Θεό, αλλά ούτε και δύναται. Ρωμ. η:7
 
-Κάνει ένα ή περισσότερα από τα έργα της σαρκός. Γαλ. ε:19-21
 
-Όταν οι πιστοί μέσα στην εκκλησία έχουν έριδα, φθόνο και διχόνοια. Α' Κορ. γ:3
 
-Καύχηση για τα επιτεύγματα και την "πνευματική πορεία" και όχι εις το Χριστό "καυχώμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες πεποίθησιν εν τη σαρκί." Φιλ. γ:3
 
-Ζητά πάντα το δικό του συμφέρον. Ο απ. Παύλος γράφει "δεν ζητώ το δικό μου συμφέρον αλλά το των πολλών διά να σωθώσι" Ρωμ. ι:33
 
-Υποκρισία. Άλλα λέει και διδάσκει τους άλλους και άλλα κάνει. "Ο διδάσκων λοιπόν άλλον σεαυτόν δεν διδάσκεις;..." Ρωμ. β:21-22
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά του σαρκικού ανθρώπου υπάρχουν σε ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και δεν είναι αναγεννημένοι, αλλά μπορεί να υπάρχουν και σε ανθρώπους που λένε ότι "γνώρισαν" το Θεό, πχ "πας ο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν" Α' Ιωαν. γ:6. "Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισεν τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη" Α' Ιωαν. δ:8.
 
Χαρακτηριστικά του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ανθρώπου
 
-Γεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο. Το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα". Ιωαν. γ:6
 
-Ζει και περιπατεί κατά Πνεύμα. Γαλ. ε:25
 
-Ακολουθεί την αγάπη και ζητεί μετά ζήλου τα πνευματικά μάλλον δε το να προφητεύει. Α’ Κορ. ιδ:1
 
-Διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Ρωμ. η:14
 
-Πειθαρχεί στο λόγο του Θεού. "Αν τις νομίζει οτι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει οτι αυτά που γράφω είναι εντολές του Κυρίου". Α’ Κορ. ιδ:37
 
-Έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Γαλ. ε:22
 
-Έχει το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα της ταπείνωσης. Φιλ. β:5
 
-Δεν εκδικείται, ούτε οργίζεται, αλλά διορθώνει το φταίχτη με πνεύμα πραότητος. Γαλ. ς:1
 
-Έχει "σταυρώσει την σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες" (Γαλ. ε:24) και "θανατώνει δια του Πνεύματος τις πράξεις του σώματος". Ρωμ η:13
 
-Έχει ενδυθεί τον "νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας". Εφεσ. δ:24
 
-Έχει λάβει ή περιμένει τις πνευματικές ευλογίες. Εφεσ. α:3
 
-Ψέλνει ύμνους και ωδές πνευματικές εκ καρδίας. Εφεσ. ε:19
 
-Πληρούται Πνεύματος Αγίου. Εφεσ. ε:18
 
-Προσφέρει πνευματικές θυσίες ευαρέστους εις το Θεό διά Ιησού Χριστού (Α Πέτρου β:5), που είναι ο αγιασμός, "να προσφέρετε το σώμα σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν (Ρωμ. ιβ:1), θυσίαν αινέσεως τουτέστιν καρπόν χειλέων ομολογούντων το όνομα αυτού (Εβρ. ιγ:15) και "την αγαθοποιϊαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε διότι εις τοιαύτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός". Εβρ. ιγ:16
 
-Περιμένει το πνευματικό σώμα της αναστάσεως. Α’ Κορ. ιε:44
 
Όλα τα παραπάνω έχουν προϋπόθεση την αναγέννηση και είναι αποτελέσματα της ενέργειας του Λόγου του Θεού και του Αγ. Πνεύματος στη ζωή μας. Επίσης δεν έρχονται αμέσως και δια μιας, αλλά σταδιακά. "Κρατούσι τον λόγον εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσι εν υπομονή" Λουκ. η:15
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 21 Απρίλιος 2012 23:36
 
Χριστιανισμός και Επιστήμη - Η ΕΥΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ (Μέρος 2ο )
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 14:47

 

“Είμαι συνετώτερος πάντων των διδασκόντων με διότι τα μαρτύριά Σου είναι μελέτη μου” (Ψαλμός ριθ’:99).

Οι ταξιδιώτες του Βόρειου Αρκτικού κύκλου από αιώνες είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων από πολύ όμορφα γεωμετρικά σχήματα φτιαγμένα από μικρές πέτρες.. Εκπληκτικής συμμετρίας κύκλοι και πολύγωνα κοσμούν εκτάσεις της Αρκτικής ζώνης σαν κάποιος γίγαντας να έπαιζε με τις πετρούλες.

 

Αν και πολλοί είχαν αποδώσει την ύπαρξή τους σε “εξωγήινους”, η τελική απάντηση δόθηκε από δύο γεωλόγους, των οποίων το άρθρο δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2003 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science.

 

Στο άρθρο τους αυτό οι δύο επιστήμονες εξηγούν και αποδεικνύουν μέσω εξομοίωσης σε υπολογιστές, ότι για την εμφάνιση των γεωμετρικών σχημάτων δεν χρειάζονταν “εξωγήινοι”, αλλά υπεύθυνη για τη δημιουργία τους είναι η φυσική διαδικασία του παγώματος και λιωσίματος του νερού.

 

Σε διάφορα μέρη του κόσμου, κατά καιρούς, γεωμετρικά σχήματα αποδόθηκαν με περισπούδαστο ύφος σε εξωγήινες παρεμβάσεις για να αποδειχθούν τελικά ότι ήταν φυσικά φαινόμενα Τα ανωτέρω παραδείγματα και πολλά άλλα φανερώνουν την τάση των ανθρώπων, που αγνοούν την Αλήθεια του Λόγου του Θεού, να εκτραπούν σε μύθους και να παραβλέψουν ακόμη και την επιστημονική ορθότητα των απόψεών τους.

 

Χωρίς δηλαδή επιστημονική βάσανο αποδέχονται και εγκολπώνονται μύθους που βέβαια μετά καταρρέουν από την ίδια την επιστήμη. Είναι πολύ παράξενο και πραγματικά αξιοπερίεργο ότι ενώ η γνώση έχει τόσο πολύ αυξηθεί, εκ παραλλήλου έχει αυξηθεί και η τάση των ανθρώπων να εκτρέπονται σε μύθους.

 

Αυτό ήταν προφητευμένο στο Λόγο του Θεού :“...Θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή” (Β’ Τιμόθεου 4:3-4). 

 

Είναι παράξενο ότι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν δέχονται την Αλήθεια του Λόγου του Θεού, διότι γι’ αυτούς είναι μωρία, δέχονται αβασάνιστα μυθεύματα και αφελείς απόψεις που αργότερα καταπίπτουν. Τελευταία η διεθνής κοινότητα εμβρόντητη και αγανακτισμένη έμαθε για την απόφαση της αποκρυφιστικής ομάδας των Ραελιανών να κλωνοποιήσουν ανθρώπινα έμβρυα.

 

Αψηφώντας τις διεθνείς αποφάσεις, τις προειδοποιήσεις των σωφρόνων επιστημόνων και κάθε έννοια ηθικής ανακοίνωσαν ότι είχαν ήδη κλωνοποιήσει ένα ανθρώπινο έμβρυο. Το διέψευσαν εν μέρει κατόπιν, επιδιδόμενοι στην τέχνη του σκότους και της παραπληροφόρησης.

 

Ο Rael, “προφήτης” της ομάδος των Ραελιανών ισχυρίζεται ότι πράσινοι εξωγήινοι ύψους 120 εκατοστών τον επισκέφτηκαν σε ένα ηφαίστειο στη Γαλλία, πριν από 30 χρόνια και τον ενημέρωσαν ότι όλη η ανθρώπινη φυλή προέρχεται από κλώνους, που αυτοί έσπειραν πριν από 25000 χρόνια. Του είπαν λοιπόν ότι έτσι θα φθάσουν στην αιώνια ζωή, μέσα από την τεχνολογία της κλωνοποίησης! (Time 13/1/2003).

 

Η επιχείρησή τους υπολογίζει ότι θα χρεώνει 200.000 $ για κάθε κλωνοποίηση, αποκαλύπτoντας έτσι τα αληθινά τους κίνητρα. Απίστευτο και όμως τον ακολουθούν αρκετοί. Μα δεν είναι επιστήμονες; Ο άνθρωπος που απορρίπτει την αγάπη της αλήθειας του Λόγου του Θεού μένει εκτεθειμένος στην επίδραση “άλλων” πνευματικών δυνάμεων που σκοπό έχουν να τον πλανήσουν. 

 

“Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης, και εις διδασκαλίας δαιμονίων, διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην...” (Α’ Τιμόθεου 4:1-2). 


Στις 14 Φεβρουαρίου του 2003 ανακοινώθηκε η θανάτωση της περίφημης Dolly, του προβάτου που πριν από 6 χρόνια άνοιξε το δρόμο της κλωνοποίησης. Ήδη από έτους είχε ανακοινωθεί ότι έπασχε από πρώιμη γήρανση και αρθρίτιδα, τελευταία δε έπασχε από έναν ιό που είχε προκαλέσει κακοήθη όγκο στους πνεύμονές της.

 

Από τότε 6 ακόμη θηλαστικά είδη έχουν κλωνοποιηθεί – αγελάδα, ποντικός, χοίρος, κουνέλι, κατσίκα και γάτα. Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η διαδικασία της κλωνοποίησης είναι αναποτελεσματική και μόνο το 3% των προσπαθειών καταλήγουν σε ζώσες γεννήσεις! Δηλαδή το 97% καταλήγουν σε αποτυχίες κυρίως λόγω μεγάλων ανωμαλιών των εμβρύων.

 

Τι γίνεται όμως και με αυτό το 3% που τελικά γεννιέται; Ιάπωνας επιστήμονας ερεύνησε το θέμα αυτό σε κλωνοποιημένα ποντίκια και διαπίστωσε ότι τα 10 από τα 12 ποντίκια πέθαναν πολύ νωρίτερα από το μέσο όρο ζωής των φυσιολογικά γεννηθέντων ποντικών (Nature Genet. 30/2002).

 

Εν όψει όλων αυτών των επιστημονικών παρατηρήσεων, τι έγιναν οι ουρανομήκεις αλαζονικές κραυγές ορισμένων “επιστημόνων”, που έφθασαν να πουν ότι με τη κλωνοποίηση θα γίνουν σαν το Θεό;! Ενώ ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον τους είναι το “καλό της ανθρωπότητας”, η ίδια η διαδικασία αποδεικνύει ότι δεν έχουν κανένα σεβασμό στον άνθρωπο. 


Ευτυχώς η διεθνής κοινότητα αντιστέκεται, ακόμη... Η αιτία είναι ότι υπάρχουν οι πραγματικοί Χριστιανοί μέσα στους οποίους υπάρχει το φως της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος είπε: “Σείς είσθε το φώς του κόσμου. Πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή”. (Ματθαίος 5:14) και “μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε” (Εφεσίους 5:11).

 
Πιστοί, κάθε μέρα...
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 22:16

"... και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος..." (Ματθαίος 28:20)

 
Ανάμεσα στα τελευταία λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές Του προτού αναληφθεί στον ουρανό, ήταν και η υπόσχεση ότι θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής τους. Αυτά τα λόγια όμως του Χριστού, εκτός από πολύτιμη παρηγοριά, φέρνουν και ένα μήνυμα στην καρδιά κάθε Χριστιανού: ότι πρέπει και ο ίδιος να είναι μαζί με το Χριστό "πάσας τας ημέρας της ζωής του". Προϋπόθεση για αυτό, είναι ο άνθρωπος του Θεού να αποφασίσει να ζήσει τη ζωή του περπατώντας κάθε του ημέρα με την πίστη στον Ιησού Χριστό.
 
Μέσα από το Λόγο του Θεού που περιγράφει όλο το πλαίσιο της ζωής με την πίστη, σημειώνουμε μερικά στοιχεία:
 
Πρώτα από όλα διαβάζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η ομολογία της πίστης και μάλιστα τόσο μεγάλη ώστε αποτελεί πρακτικά μιας μορφής 'προϋπόθεση' για την ίδια τη σωτηρία του ανθρώπου.
 
Έτσι, διαβάζουμε για "το λόγο της πίστεως", "ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή · διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν" (Ρωμαίους 10:8-10).
 
Σε άλλο σημείο ο Ιησούς Χριστός λέει ξεκάθαρα, "Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς." (Ματθαίος 10:32). Επιπλέον, η ομολογία της πίστης στο Χριστό είναι ένα από τα "τεκμήρια" της αληθινής και βαθειάς προσωπικής σχέσης του Χριστιανού με το Θεό (Α' Ιωάννου 4:15). Ακόμη, η καθημερινή ζωή με την πίστη μαθαίνει να μην "ντρέπεται" για τη δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που θα την αποδεχτεί (Ρωμαίους 1:16).
 
Έπειτα, ο άνθρωπος του Θεού καλείται να ζει την πίστη του σε κάθε στιγμή της ζωής του. Ο Απ. Παύλος γράφει ότι η πίστη στο Χριστό δεν ήταν κάτι που επικαλείτο σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές που είχε ανάγκη, αλλά ήταν μια συνθήκη και προϋπόθεση για την ίδια του τη ζωή: "Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού,..." (Γαλάτες 2:20).
 
Επιπλέον, το καθημερινό περπάτημα με την πίστη έχει νόημα μόνο όταν βασίζεται και αναπαύεται αποκλειστικά στο έργο που έχει ήδη επιτελέσει ο Ίδιος ο Ιησούς, και όχι σε οποιοδήποτε ανθρώπινο 'κατόρθωμα', όσο εντυπωσιακό και 'πνευματικό' και αν φαίνεται (Ρωμαίους 2:29, Β' Κορινθίους 4:7, Γαλάτες 2:16, Εφεσίους 2:9, Τίτος 3:5-7).
 
Επίσης, για τη ζωή που βασίζεται στην πίστη είναι απαραίτητη η απόλαυση της πίστης αυτής μέσα από τα "δώρα" που αυτή συνεπάγεται, όπως η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η παρρησία να πλησιάζουμε το Θεό κ.α..
 
Διαβάζουμε σχετικά, "Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου" (Ρωμαίους 15:13), "Και διά του οποίου [Ιησού Χριστού] έχομεν την παρρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν διά της εις αυτόν πίστεως" (Εφεσίους 3:12, βλ. και Φιλιππησίους 4:6-7, 13). Έτσι, η πίστη στο Χριστό ανταμείβεται ήδη από αυτήν τη ζωή (Α' Πέτρου 1:9) μολονότι ατενίζει κατά κύριο λόγο στη μέλλουσα (Ρωμαίους 8:18, Εβραίους 13:14).
 
Τέλος, η ζωή με την πίστη πρέπει απαραίτητα να έχει το στοιχείο της καθημερινής φροντίδας για τη διατήρηση, αύξηση, και οικοδομή της πίστης αυτής, επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος, να οδηγηθεί κάποιος στο να "ναυαγήσει" (Α' Τιμόθεος 1:19-20), να αθετήσει (Α' Τιμόθεος 5:12) ή -ακόμη χειρότερα- να αρνηθεί (Α' Τιμόθεος 5:8) την πίστη του.
 
Στη Γραφή υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι ενώ ξεκίνησαν το πνευματικό τους περπάτημα με τις καλύτερες προοπτικές, τελικά κατέληξαν στην απιστία (Εβραίους 3:12,19), την απείθεια (Εβραίους 3:18 4:11) και την αποτυχία (Εβραίους 3:17). Ο Απ. Παύλος προειδοποιεί για τον κίνδυνο της "μάταιης πίστης", λέγοντας στην Α' προς Κορινθίους επιστολή του "εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως" (15:2δ).
 
Αντιθέτως, η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να διατηρεί ο Χριστιανός την πίστη του με το να εποικοδομείται επάνω σε αυτήν (Ιούδα 1:20), με "τάξη και σταθερότητα" (Κολοσσαείς 2:5) 'επιχορηγώντας' όλα εκείνα τα στοιχεία όπως η αρετή, η γνώση, η εγκράτεια, η ευσέβεια, κ.α. που την καθιστούν βεβαιότερη και καρποφόρα (Β' Πέτρου 1:5-11).
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 22:48
 
Γιατί να ευχαριστούμε;
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 21:47

Έχει σημασία να ξέρουμε το λόγο που ευχαριστούμε κάποιον επειδή αυτό φανερώνει τη σχέση που έχουμε μαζί του αλλά και το βαθμό στον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στην πνευματική ζωή, το πόσο ευχαριστούμε το Θεό αλλά και τα θέματα για τα οποία τον ευχαριστούμε, μας φανερώνουν τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει την αλήθεια.

 

Στο παράδειγμα που διαβάζουμε στη γραφή για το Φαρισαίο που ευχαριστούσε το Θεό λέγοντας «...Θεέ, σ’ ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και όπως αυτός ο τελώνης...» (Λουκάς 18:11), το θέμα της ευχαριστίας του φανέρωσε ότι η καρδιά του έκρυβε υψηλοφροσύνη, κατάκριση, αυτοδικαίωση και υπηρηφάνεια αντί για ταπεινοφροσύνη και συντριβή.
 
Ο Θεός, σε ολόκληρη την Αγία Γραφή επιμένει στο θέμα της ευχαριστίας (άλλοτε συμβολικά και άλλοτε κυριολεκτικά) και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στη γραφή «…σε καθετί να ευχαριστείτε. γιατί αυτό είναι θέλημα Θεού για σας μέσω του Χριστού Ιησού.» (Α' Θεσσαλονικείς 5:18)
 
Γιατί όμως η ευχαριστία είναι τόσο σημαντική για το Θεό; Μήπως ο Θεός είναι φιλάρεσκος ή ανασφαλής και έχει ανάγκη να «τονώνεται ο εγωισμός του»; Ασφαλώς όχι!
 
Ο Θεός είναι Παντοκράτορας, του ανήκουν τα πάντα, εκείνος τα έφτιαξε και τα συντηρεί έως τώρα με το Λόγο του (Κολοσσαείς 1:16-17) και δεν έχει ανάγκη από τίποτα (Πράξεις 17:25, Ψαλμοί 50:12). Άλλωστε, «...ο Θεός είναι αγάπη...» (Α' Ιωάννου 4:8) και «...η αγάπη δε ζητά τα δικά της...» (Α' Κορινθίους 13:5).
 
Ο λόγος που ο Θεός επιμένει στο θέμα της ευχαριστίας είναι επειδή η έκφραση της ευχαριστίας στο πρόσωπό του είναι πάντοτε ένδειξη του ότι ο άνθρωπος έχει «τα μάτια του ανοιχτά» και ζει στην αλήθεια γιατί αναγνωρίζει την αληθινή πηγή της ζωής και της χαράς του. Είναι ο άνθρωπος (και όχι ο Θεός) αυτός που έχει να κερδίσει από την ευχαριστία προς το Θεό.
 
Αντιθέτως, η αγνωμοσύνη προς το Θεό φανερώνει την ψυχική και πνευματική τύφλωση του ανθρώπου και την πλήρη επικράτηση του σκοταδιού στην ζωή του (Αποκάλυψη 3:17).
 
Γι’ αυτό και δεν είναι παράξενο ότι το μεγάλο παράπονο αλλά και «κατηγορώ» του Θεού, αφορά σε αυτό ακριβώς το σημείο, στην αγνωμοσύνη, η οποία όπως διαβάζουμε στη γραφή, φανερώνει την ασέβεια και την αδικία που φωλιάζει στην καρδιές των ανθρώπων που αν και γνωρίζουν την αλήθεια του Θεού, την κρύβουν κάτω από τις υπερήφανες και μάταιες σκέψεις τους: «Γιατί, ενώ γνώρισαν το Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτείνιασε η ασύνετη καρδιά τους.» (Ρωμαίους 1:21).
 
Οι άνθρωποι αυτοί (και δυστυχώς κάποιες φορές ακόμα και οι ίδιοι οι Χριστιανοί), ενώ μπορεί να σκορπούν απλόχερα τα «ευχαριστώ» τους στον οποιονδήποτε, δεν μπαίνουν «στον κόπο» να πουν ούτε ένα «ευχαριστώ» στο Θεό που τους δίνει «...ζωή και πνοή και τα πάντα»·(Πράξεις 17:25).
 
Έτσι φανερώνουν ότι είναι τυφλοί και ζουν σε μία πλάνη του διαβόλου αποκομμένοι από τη ζωή και τη χαρά του Θεού με συνέπεια να περπατούν στο σκοτάδι και το θάνατο. Το ερώτημα όμως παραμένει: Ο Θεός «...που τον ίδιο τον Υιό του δε λυπήθηκε, αλλά για χάρη όλων μας τον παράδωσε...» (Ρωμαίους 8:32), δεν αξίζει τουλάχιστον ένα «ευχαριστώ»;

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 21:56
 
Χριστιανισμός και Επιστήμη - Η ΕΥΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ (Μέρος 1ο)
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 08 Απρίλιος 2012 13:34
“...των οποίων, απίστων όντων, ο θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.” (Β Κορινθίους 4: 3-4)


Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει από τη στήλη αυτή η αληθινή επιστήμη δεν έρχεται σε αντίθεση με την Αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει υγιείς και στέρεες βάσεις μέσα στην Αγία Γραφή, μπορεί εκ παραλλήλου να είναι ένας αξιόπιστος επιστήμονας που μελετάει και ψηλαφεί τα θαυμάσια που ο Κύριος έχει δημιουργήσει και συντηρεί στον υλικό κόσμο.

 

Είναι σωστά τοποθετημένος μέσα σε όλο το σχέδιο του Θεού και μεταξύ άλλων πραγμάτων δεν κινδυνεύει να παρασυρθεί “με την πλάνην των ανόμων”, αλλά παίρνει σωστές θέσεις, υπαγορευόμενες από το Λόγο του Θεού, τις οποίες έρχεται η αληθινή επιστήμη να επιβεβαιώσει. 


Σε αντίθεση με αυτή την ασφαλή και πραγματικά εποικοδομητική και ωφέλιμη για τη κοινωνία θέση, ο μελετητής των φυσικών φαινομένων, που όμως απορρίπτει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, υπόκειται σε προκαταλήψεις και μεροληψία, που τον οδηγούν σε ατοπήματα.

 

Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι και ο θεοφοβούμενος επιστήμονας πρέπει να είναι γεμάτος με την “...άνωθεν σοφία, η οποία είναι πρώτον μεν καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών” (Ιάκωβος 3:17-18). 


Λίγα παραδείγματα θα μας βοηθήσουν, πιστεύουμε, να κατανοήσουμε τα ανωτέρω. 
Τα τελευταία 30 χρόνια με αυξανόμενη συχνότητα παρουσιάζονταν στους αγρούς της Νότιας κυρίως Αγγλίας, μυστηριώδη γεωμετρικά σχήματα στα οποία τα στάχυα είχαν ισοπεδωθεί από κάποια “άγνωστη δύναμη”.

 

Στην αρχή πέρασαν απαρατήρητα, κατόπιν όμως όλο και πιο πολλοί άρχισαν να τα μελετούν. Οι θεωρίες για την προέλευσή τους άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Οι πιο πολλοί τα απέδωσαν σε εξωγήινους που προσεδαφίζονταν στα μέρη εκείνα• τόμοι βιβλίων γράφτηκαν.

 

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο διαπίστωναν με ειδικά μηχανήματα την ύπαρξη “ειδικών ακτινοβολιών”. Πολλοί έκαναν σκοπό της ζωής τους τη μελέτη του μυστηρίου αυτού βέβαιοι ότι μέσα απ’ αυτό θα έλυναν τα μυστήρια του σύμπαντος. Είχαν καταλήξει σε συμπεράσματα και έδιναν διαλέξεις με περισπούδαστο ύφος.

 

Πολλοί είχαν πιστέψει στην άποψή τους και είχαν δημιουργήσει μία ολόκληρη κίνηση. Πόσο μεγάλη όμως ήταν η απογοήτευσή τους όταν τον Σεπτέμβριο του 1991 δύο συνταξιούχοι Άγγλοι αποκάλυψαν ότι αυτοί ήταν που τα κατασκεύαζαν για να γελάσουν, όπως χαρακτηριστικά είπαν.

 

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των “ειδικών” με ένα κομμάτι ξύλου και ένα μακρύ σύρμα κατασκεύασαν τα σχήματα αυτά, που οι επιστήμονες με τόση βεβαιότητα είχαν αποδώσει σε “ανώτερες διάνοιες από άλλους πλανήτες”. Και τα ερωτήματα βέβαια που τίθενται είναι πολλά.

 

Που βρήκαν οι “επιστήμονες” τις “ειδικές ακτινοβολίες”; Τα ευρήματά τους ήταν μία συνειδητή εξαπάτηση ή η προκατάληψή τύφλωσε την επιστημονική τους κρίση, ώστε να μη μπορούν να κρίνουν σωστά; Όποια και να είναι η αιτία βλέπουμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο να σπεύδουμε να δεχόμαστε συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. 


Στην εναγώνια προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την θεωρία τους και να ανακαλύψουν τους χαμένους συνδετικούς κρίκους μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου, οι οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης παρέβλεψαν την αντικειμενικότητα και την επιστημονική παρατήρηση, απαραίτητα εφόδια κάθε υγιούς επιστημονικής προσπάθειας. 


To 1912 το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στράφηκε στο Piltdown της Νότιας Αγγλίας όπου ανακαλύφθηκαν από τον Charles Dawson, έναν ερασιτέχνη φυσιοδίφη, κομμάτια από ανθρώπινο κρανίο μαζί με σιαγόνα πιθήκου. Όλοι πίστεψαν πώς επιτέλους βρήκαν τον πολυπόθητο συνδετικό κρίκο μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου.

 

Παρενθετικά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν πράγματι η θεωρία της εξέλιξης ήταν σωστή θα έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο ένα αλλά πάρα πολλά ευρήματα συνδετικών κρίκων. Αμέσως το εύρημα ονομάσθηκε Eoanthropus και καταχωρήθηκε στο είδος Dawsoni (από το όνομα του Dawson που το ανακάλυψε!). Για πολλά χρόνια το απολίθωμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο ανακοινώσεων και ανθρωπολογικών διαφωνιών.

 

Το 1953 όμως αποκαλύφθηκε ότι ήταν μία καλοστημένη απάτη κατά την οποία το ανθρώπινο κρανίο και η σιαγόνα του πιθήκου είχαν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να φαίνονται παλαιά! Το μυστήριο, για το ποιος έκανε την απάτη, ανακαλύφθηκε τον Ιούνιο του 1996 όταν ο παλαιοντολόγος Brian Gardiner και ο ερευνητής Andrew Currant ανακοίνωσαν ότι ο ένοχος ήταν ένας πρώην έφορος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. (TIME, JUNE 3, 1996).

 

Στην σοφίτα του Μουσείου βρέθηκε ένα κιβώτιο, με τα αρχικά του ενόχου και με όλα τα σύνεργα της απάτης! 
Ένα όμως ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο είναι το γεγονός ότι αυτή, η όχι και τόσο έξυπνη απάτη, εξαπάτησε τόσους επιστήμονες για τόσα πολλά χρόνια.

 

Όταν οι επιστήμονες ξανακοίταξαν τα ευρήματα, μετά την ανακάλυψη της απάτης, απόρησαν πώς προηγουμένως δεν είχαν αντιληφθεί την τεχνητή παρέμβαση που είχε γίνει (κατάλληλο πριόνισμα, τεχνητή παλαίωση). Η εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι ήθελαν να πιστέψουν στην θεωρία της εξέλιξης και έτσι έβλεπαν αυτό που ήθελαν να πιστέψουν. 


Ο χαμένος όμως σύνδεσμος δεν είναι μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου. Αυτός ποτέ δεν θα βρεθεί διότι απλούστατα δεν υπάρχει. Ο χαμένος σύνδεσμος είναι μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού! Αυτός δεν είναι ένα νεκρό απολίθωμα αλλά ο ζωντανός Σωτήρας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Οποίος ακόμη φωνάζει: “Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι Εμού.” (Ιωάννης 14: 6). Είναι λοιπόν ώρα να σηκωθούμε από τα χώματα, να πάρουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Θεού και να εκζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Απρίλιος 2012 13:40
 
Σελίδα 10 από 30

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 62 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα121
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1447
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8411
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992844

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.