• Εγγραφή

 

Νέα
Υπάρχει αιώνια ζωή!
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2013 23:28
Ο λόγος του Θεού δεν παύει να μαρτυρεί και να φανερώνει την αιώνια ζωή για την οποία ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο 90ος ψαλμός γράφει για την επίγεια ζωή: «Αι ημέραι της ζωής ημών είναι καθ’ εαυτάς εβδομήκοντα έτη, και εάν, εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη, πλην και το καλήτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχέως παρέρχεται, και ημείς πετώμεν.» Ψαλμ. 90:10
 
Και ο Μαθουσάλας που έζησε 969 χρόνια και ο Αδάμ που έζησε 930 και ο Αβραάμ 167 και ο Δαβίδ που έζησε 120 χρόνια, σήμερα δεν υπάρχουν στην επίγεια ζωή.
 
Οι παππούδες μας και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έχουν τελειώσει τη θητεία τους στη γη. Τώρα πού είναι;
 
Αν η ζωή δεν συνεχιζόταν μετά το θάνατο του θνητού μας σώματος, τότε τα πράγματα θα ήταν απλά. Κοιμήθηκα, έσβησα, πέθανα, δεν υπάρχω πια. Έκανα τον κύκλο μου και τώρα πάω για ανακύκλωση.
 
Ο Ιησούς Χριστός επίμονα δίδαξε μια αιώνια ζωή και μια αιώνια βασιλεία. «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν των ουρανών και όλα τα άλλα θέλουσι σας προστεθή», έλεγε πάντοτε.
 
«Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω. Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκ. ιγ:28,29
 
Μας παρουσιάζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μια ουράνια βασιλεία που θα μπουν μέσα όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού και φρόντισαν όσο ήταν στην επίγεια ζωή να ακολουθούν τις οδηγίες του μεγάλου βασιλέως των βασιλέων.
 
Πολλοί άνθρωποι επιπολαίως απορρίπτουν το Λόγο του Θεού δηλώνοντας, ότι δεν πιστεύουν τίποτα, διότι η επίγεια ζωή είναι το τώρα που ζούμε και υπάρχουμε. Βλέπουν τα πεθαμένα σώματα που σαπίζουν και γίνονται πιο άπιστοι. Ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν την αιώνια ζωή.
 
Ο απόστολος Παύλος παρουσιάζει στην προς Κορινθίους επιστολή ένα παραλληλισμό πολύ επιτυχημένο.
 
Άνθρωπε, γράφει, όταν σπέρνεις σιτάρι, σπέρνεις ένα απλό κόκκο σίτου και αυτός ο κόκκος πρέπει να πεθάνει και να διαλυθεί για να μετατραπεί σ’ ένα ωραίο στάχυ με καρπό.
 
Αν δεν διαλυθεί ο κόκκος του σίτου δεν πετάγεται το νέο σώμα, που δεν μοιάζει καθόλου με τον κόκκο που σπείραμε.
 
Ένα πεθαμένο σώμα, θάβεται και διαλύεται και μέσα από αυτό το σώμα βγαίνει ένα φύτρο, η ψυχή ή όποια τελικά γίνεται ένας νέος άνθρωπος.
 
Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη είδε τις ψυχές των σκοτωμένων πιστών κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. «Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού, και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον και έκραζον μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες, Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;» Αποκ. ς: 9,10.
 
Οι ψυχές δεν είναι μπαλάκια που αποθηκεύονται σ’ ένα ντουλάπι. Μιλάνε, ακούνε και ζητάνε από το Θεό να κάνει το μεγάλο δικαστήριο της τελικής κρίσης, έτσι ώστε μετά απ’ όλα όσα πρόκειται να γίνουν, να απολαύσουν την Ουράνια Βασιλεία.
 
Το θυσιαστήριο είναι του Χριστού, διότι Αυτός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και δια τις ανομίες μας.
 
Ο Κύριος μας πολλές φορές έλεγε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.» Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Όταν λέει ότι είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν εννοεί ότι είναι Θεός νεκρών και ανύπαρκτων προσώπων, αλλά ζώντων ακόμα και μετά τον επίγειο θάνατό τους.
 
Έτσι, βλέπουμε τον Αβραάμ μετά το θάνατο του Λαζάρου, να έχει κοινωνία με το Λάζαρο και να ακούει και την παράκληση του πλουσίου. Δεν την αποδέχθηκε βέβαια, αλλά του απάντησε και του εξήγησε ότι στην επίγεια ζωή του ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για την αιωνιότητα.
 
 «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Ιωάννου Α΄ ε΄20
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2013 23:59
 
Ο Χριστός το φως του κόσμου
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2013 23:15

Αποτέλεσμα εικόνας για ο χριστος το φως του κοσμου...Και είπεν ο Θεός , Γενηθήτω φως, και έγινε φως... (Γένεσις α'3). Το πρώτο έργο της δημιουργίας ήταν το υλικό φως, και έγινε με το Λόγο του Θεού τον Ιησού Χριστό.  ...δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού...  (Κολοσσαείς α' 16-18). Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Αλλά και χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή.  ... Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει....  ( Α Ιωάννου ε' 12 ). Όπως στο υλικό σκοτάδι δεν ζει και δεν ευδοκιμεί τίποτα, έτσι και στο πνευματικό σκοτάδι δε συμβαίνει τίποτα καλό, αλλά επικρατούν τα έργα τα πονηρά, τα έργα τα άκαρπα του σκότους.  ... Το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπισαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών... (Ιωάννης γ' 19). Πολλές φορές, σε διάφορες περιστάσεις και γεγονότα απαιτείται να υπάρξει διαφάνεια, να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθεί δικαιοσύνη. ¨Όμως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε αλήθεια χωρίς το «Φως το αληθινό». ... Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία... (Α Ιωάννου α' 5).

 

Ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, αφού πρώτα φανερώσει κάθε σκοτεινό σημείο της ανθρώπινης καρδιάς, έχει στη συνέχεια τη δύναμη να ελευθερώσει και να μεταμορφώσει τον άνθρωπο.  ... Ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν τον αγαπητού αυτού Υιού...  (Κολοσσαείς α' 12-13). Ο Ιησούς Χριστός αφού διακήρυξε κατ' αρχήν ... Εγώ είμαι το φως του κόσμου ... (Ιωάννης η' 12), συστήνει κατόπιν και τους μαθητές του λέγοντας  ... Σεις είσθε το φως του κόσμου. Πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή ... '' (Ματθαίος ε' 14), επιφορτίζοντάς τους παράλληλα τη μεγάλη ευθύνη να ζήσουν αντάξια του ονόματός του. ... Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Χριστού ...  (Β Τιμόθεον β' 19). ... Διότι ήστε ποτέ σκότος, τώρα, όμως φως εν Κυρίω περιπτείτε ως τέκνα φωτός ... (Εφεσίους ε' 8). Το μέλημα κάθε χριστιανού δεν πρέπει να είναι άλλο από το να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τα καλά τα έργα. ... Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν του ουρανοίς ...  (Ματθαίος ε' 16). Όλοι οι άνθρωποι του Θεού οφείλουμε την επιδίωξη μιας ανοδικής πνευματικής πορείας και προκοπής κατά το γεγραμένο ,, ... Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γείνη τελεία ημέρα ...  (Παροιμίαι δ' 18).

 

Ο Κύριος να μας αξιώσει να την πετύχουμε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2016 21:39
 
Πεντηκοστή: Η επαγγελία για κάθε Χριστιανό
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Σάββατο, 22 Ιούνιος 2013 22:03
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την ανάστασή Του, έμεινε με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες, λέγων προς αυτούς τα περί της βασιλείας του Θεού. Μετά την περίοδο αυτή και λίγο πριν την ανάληψή Του, τους «παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ’ εμού.
 
Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας.» Πράξ. α:4-6. Το βάπτισμα «εν Πνεύματι Αγίω» είναι η επαγγελία του ουράνιου πατέρα. Επαγγελία, σημαίνει υπόσχεση. Αυτή η υπόσχεση του ουράνιου πατέρα, ισχύει ακόμη και σήμερα για κάθε πιστό που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και έχει αναγεννηθεί.
 
Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τους είπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ. Και τότε, αφού ο Ίδιος ανελήφθη, οι μαθητές ανέβηκαν στο ανώγειο και περίμεναν στην προσευχή να έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο.
 
Στην ομάδα αυτή που αποτελείτο από εκατόν είκοσι άτομα ήταν μαζί και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού.
 
Πράγματι, μετά δέκα ημέρες, «ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμνα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.» Πράξεις β:1-4
 
Οι προσευχόμενοι στο ανώγειο, έλαβαν την επαγγελία του Πατρός, βεβαιώθηκαν ότι ο Ιησούς Χριστός έφθασε στον ουρανό και «εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.» Μάρκ. ις:19
 
Ζει ο Χριστός; Βεβαίως και ζει, διότι αν δεν ζούσε δεν θα τους έστελνε το Πνεύμα το Άγιο.
 
Οι απόστολοι και όλοι όσοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, αισθάνθηκαν δύναμη να διαπερνάει τα σώματά τους και τώρα ήταν ακόμη πιο βέβαιοι ότι ο Χριστός μετά την ανάληψή Του δεν εξαφανίσθηκε, αλλά ζει στον ουρανό και θα έλθει πάλι να παραλάβει τους πιστούς που τον περιμένουν. Με τον ίδιο τρόπο, η πείρα της Πεντηκοστής είναι αναγκαία για κάθε Χριστιανό που θέλει να έχει επικοινωνία με τον ζώντα Θεό, δια του αναστημένου Ιησού μας Χριστού.
 
Πώς διαδόθηκε το δόγμα της Πεντηκοστής σε όλα τα πλάτη της γης και εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, όπως και οι εκατόν είκοσι απόστολοι και μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, επάνω στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ; Δια της αληθείας.
 
Η αλήθεια δεν κρύβεται. Το σκοτάδι δεν μπορεί να σκεπάσει το φως. Όπου ανάβει ένα φως, διαλύεται το σκοτάδι. Πολλοί είπαν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει και σήμερα στο Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως οι ίδιοι το έλαβαν, ομολόγησαν την πείρα της Πεντηκοστής και πολλοί άλλοι πειραματίσθηκαν και ζήτησαν το Πνεύμα το Άγιο και το έλαβαν.
 
Όταν ο άνθρωπος γεύεται τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όλα του φαίνονται διαφορετικά. Μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες που μέχρι εκείνη την ώρα του φαίνονταν ανυπέρβλητες. Επίσης, δια του Αγίου Πνεύματος, νικάμε την κακή πλευρά του εαυτού μας, δηλ. την φιλαυτία μας, την ιδιοτέλειά μας και κάθε εγωιστική τάση που μπορεί να κρύβεται μέσα μας.
 
Ακόμα ο πιστός αναζωπυρώνει τη φλόγα της αναγέννησης και γίνεται θερμός ευαγγελιστής των αρετών του Θεού, αφού πρώτα ο ίδιος βιώνει την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ασταμάτητα τόσοι άνθρωποι εξαγγέλλουν τις αρετές του Κυρίου.
 
Σήμερα, σχεδόν δεν υπάρχει χώρα που να μην κηρύττεται ο Χριστός και μάλιστα με πολύ λαμπρά αποτελέσματα.
 
Αυτό οφείλεται, στη δύναμη της Πεντηκοστής, η οποία κινεί ανθρώπους να πηγαίνουν στα πιο απίθανα μέρη για να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.
 
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανάμεσα στα σημεία των εσχάτων ημερών έδωσε και αυτό το σημείο. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη¨ και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» Ματθ. κδ:14
 
 
 
Εφημερίδα "Χριστιανισμός" 06/2013
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 22 Ιούνιος 2013 22:36
 
Οι Επτά Παραβολές Της Βασιλείας Των Ουρανών
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Σάββατο, 08 Ιούνιος 2013 17:54
Ματθ. 13:10 Και προσελθόντες οι μαθηταί, είπον προς αυτόν· Διά τι λαλείς προς αυτούς διά παραβολών; Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη.
 
Τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών εδόθησαν και απεκαλύφθησαν στους μαθητές του Χριστού.
 
Σήμερα, μπορούμε να είμεθα μαθητές με τον ίδιο ζήλο, και αγάπη στο πρόσωπό του και τότε θα δοθεί και σε μας αυτή η αποκάλυψη.
 
Ας δούμε συνοπτικά από το κεφάλαιο 13, του Ματθαίου, αυτές τις επτά παραβολές που όλες μαζί δίδουν ένα μήνυμα, το ευαγγέλιο της Βασιλείας των ουρανών και πως ο άνθρωπος το δέχεται με χαρά, το απορρίπτει, ή στέκεται αδιάφορος.
 
Η πρώτη παραβολή, μας διαχωρίζει τις κατηγορίες των ανθρώπων, αναλύοντας την συμπεριφορά της καρδίας των, των συναισθημάτων των, ως:
 
1. Ο μη νοών (κλειστή διάνοια).
 
2. Ο μη έχων ρίζα (χωρίς πνευματικές αναζητήσεις).
 
3. Ο άκαρπος λόγος (πολλές μέριμνες, πάρα πολλές)
 
4. Ο νοών και καρποφορών (κατά το θέλημα του Θεού).
 
Η δεύτερη παραβολή, μας φανερώνει τον εχθρό του Θεού, που σπέρνει τα ζιζάνια ανάμεσα στους πιστούς. Επίσης μας λέγει ότι δεν μας επιτρέπεται να αφαιρέσουμε εμείς τα ζιζάνια, διότι
 
κινδυνεύουν οι άγιοι, οι πιστοί, διότι είναι ευαίσθητοι, ώστε να χαθούν. Θα έρθει η ώρα στην συντέλεια του αιώνα (δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού) ώστε να διαχωριστούν και να απολεσθούν.
 
 Η τρίτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών, με κόκκο συνάπεως (η γνωστή μας μουστάρδα). Είναι μικρότερο των σπερμάτων, όμως γίνεται δένδρο με κλάδους. Έτσι αναπτύσσεται η Βασιλεία των ουρανών, με ανθρώπους ασήμαντους και αμαρτωλούς, που γίνονται άγιοι, άνδρες πίστεως και κρατούν κοντά τους νέες ψυχές, ομολογώντας το όνομα του Ιησού.
 
 Η τέταρτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με προζύμι (μικρή μαγιά ή μικρό ποίμνιο). Φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι εκκλησίες του Χριστού. Αρκεί μια μικρή ποσότητα μαγιάς, 2 - 3 ψυχές, ώστε να αναπτυχθεί το έργο του Θεού.
 
 Η πέμπτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με θησαυρό κρυμμένο μέσα σε ένα αγρό, που κάποιος άνθρωπος ανακάλυψε και με χαρά πουλά ότι έχει, ώστε να αποκτήσει τον αγρό με τον κρυμμένο θησαυρό.
 
Φανερώνει την ξαφνική ευλογία στη ζωή μας, την μεγάλη ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, να γνωρίσουμε την αλήθεια, την αλήθεια που μας ελευθερώνει από τα δεσμά της δουλείας της αμαρτίας. Και τότε με χαρά παίρνουμε τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας, που δεν είχαμε πάρει ποτέ έως τότε!!
 
Είναι η στιγμή, που ο πιστός αναγεννιέται, βαπτίζεται στο νερό, στο όνομα του Ιησού και ζει μια νέα ζωή, αφιερωμένη στο λόγο του Θεού, στην υπακοή και στον αγιασμό.
 
 Η έκτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με ένα καλό μαργαρίτη, που κάποιος έμπορος αναζητούσε. Και όταν τον βρήκε, πήρε την απόφαση να πουλήσει ότι είχε ώστε να αποκτήσει αυτό το μαργαρίτη.
 
Φανερώνει τον άνθρωπο που αναζητά, που διαθέτει σύνεση και γνώση των πολύτιμων πραγμάτων και ξέρει να εκτιμά. Έτσι μοιάζει ο πιστός δούλος του Χριστού: ξέρει να εκτιμά τις αξίες και όταν ανακαλύψει τον Ιησού δίδει όλη του τη ζωή, δια της πίστεως, ώστε να αποκτήσει την πολύτιμη σχέση με τον Ιησού.
 
 Η εβδόμη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με ένα δίκτυ, που ρίφθηκε στη θάλασσα και όταν τραβήχτηκε έπρεπε να διαχωριστούν τα καλά και χρήσιμα από τα άχρηστα.
 
Ο ίδιος ο Κύριος, έδωσε την εξήγηση ότι στην συντέλεια του αιώνα, θα απομακρυνθούν οι πονηροί από ανάμεσα των δικαίων και θα απολεστούν στην κάμινο του πυρός, με κλαυθμό και τριγμό οδόντων. Αυτό φανερώνει την δίκαιη κρίση του Θεού, καθώς και την ευσπλαχνία του και την υπομονή του ανά τους αιώνες.
 
Όλες οι παραβολές του Ιησού είναι μυστήρια, που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
 
Γιατί δεν καταλαβαίνουν; Η απάντηση:
 
Ματθ. 13:14 Και εκπληρούται επ' αυτών η προφητεία του Ησαΐου η λέγουσα· Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει·
 
διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ώτα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε ίδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ώτα και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς.
 
Άρα λοιπόν, η καρδιά μας είναι το πρόβλημα.
 
Πόσο λεπτή και καθαρή είναι ;
 
Πόσο ευαίσθητη στο λόγο του ευαγγελίου;
 
Πόση δικαιοσύνη διαθέτει;
 
Πόσο έλεος κάνει στον πλησίον;
 
Πόσο αγαπά τον εχθρό;
 
Πόση πραότητα και ειλικρίνεια έχει;
 
Πόση φρονιμάδα και σύνεση διαθέτει;
 
Ας βαθμολογήσουμε ο καθένας χωριστά για τον εαυτό του.
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 08 Ιούνιος 2013 23:21
 
Ο Χριστός αναστήθηκε
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Πέμπτη, 02 Μάιος 2013 16:14

 Edafia (278)Όλος ο κόσμος γιορτάζει το Πάσχα και μάλιστα με αρνιά στη σούβλα, με κόκκινα αυγά και πολλά άλλα τέτοια. Γιορτάζουν όλοι την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία είναι ένα μοναδικό γεγονός σε όλη την οικουμένη. Όλοι χαιρετούν αυτές τις ημέρες λέγοντας «Χριστός ανέστη» και παίρνουν την απάντηση «Αληθώς ανέστη».

 
Η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγεται και Πάσχα. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει Πέρασμα -Έξοδος.
 
Το Πάσχα αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όπου ήσαν σκλάβοι επί τετρακόσια ολόκληρα χρόνια και δούλευαν στο Φαραώ φτιάχνοντας πλίθρες όλη την ημέρα.
 
Το Χριστιανικό Πάσχα, όλος ο κόσμος εορτάζει την έξοδο των αμαρτωλών από κάθε έθνος και φυλή και λαό και γλώσσα μέσα από την αμαρτία και την καταδυνάστευση του διαβόλου, δια της θυσίας του Ιησού Χριστού, του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, και δια της αναστάσεώς Του.
 
Η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποδεικνύει ότι η θυσία Του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έγινε δεκτή και αντικατέστησε όλες τις θυσίες που πρόσφεραν μέχρι τότε οι Εβραίοι για τις αμαρτίες τους, αρνιά, μοσχάρια, τράγους, περιστέρια, τρυγόνια και διάφορα άλλα τέτοια.
 
Τώρα, με μια θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μπορούμε να μπούμε στα άγια των αγίων του ουρανού και να παρουσιασθούμε μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα.
 
Βγήκαμε από την Αίγυπτο της αμαρτίας, αναγεννηθήκαμε, γίναμε παιδιά του Θεού και παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή, καταγγέλλοντας το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι έγινε για τις δικές μας αμαρτίες.
 
Ένα ερώτημα που τίθεται εδώ είναι: ο αναγεννημένος Χριστιανός δεν πρόκειται να ξαναμαρτήσει; Ο αναγεννημένος Χριστιανός μπορεί να αμαρτήσει, αλλά δεν αμαρτάνει εκούσια και συστηματικά.
 
Ο Ιωάννης γράφει στην Επιστολή του: «Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλ’ όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν». Α΄ Ιωάννου ε΄:18. Τι σημαίνει «δεν αμαρτάνει»; Σημαίνει ότι δεν μένει στην αμαρτία όπως όλος ο κόσμος μένει στην αμαρτία, όπως το γουρούνι μέσα στη λάσπη.
 
Ο Χριστιανός είναι πρόβατο του Χριστού και δεν μπορεί να μένει μέσα στη λάσπη ούτε να πίνει βρώμικο νερό. Αν κατά λάθος λερώσει το ποδαράκι του σε κάποιο λασπόνερο, τρέχει και το σκουπίζει όπου μπορεί για να το καθαρίσει. Ο ίδιος ο απόστολος ο Ιωάννης γράφει: «...ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσητε.
 
Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, και Αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών...» Α΄ Ιωάννου β΄:1-2. Μπορεί λοιπόν ο αναγεννημένος Χριστιανός να αμαρτήσει συμπτωματικά, είτε από άγνοια, είτε από αδυναμία ή από παγίδα.
 
Τότε, όμως, πάλι ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει και να λευκάνει το ιμάτιό του και συνεχίζει την καθαρή και αγία ζωή του. Το Πάσχα για μας τους Χριστιανούς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος μας βγάζει από τα αδιέξοδά μας, μας ελευθερώνει από τη θλίψη μας, ομορφαίνει με τη γλυκύτητα Του τη ζωή μας και μας εμπνέει να ακολουθήσουμε το δρόμο Του.
 
Έτσι, δεν γινόμαστε πλέον σκλάβοι του σατανά μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Ο απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης δια να είσθε νέον φύραμα καθώς είσθε άζυμοι.
 
Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζωμεν, ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας». Α΄ Κορινθίους ε΄:7-8
 
Η εορτή του Πάσχα για τον αναγεννημένο και σωσμένο Χριστιανό, δεν είναι απλά μια φορά το χρόνο, αλλά είναι καθημερινή, και ιδιαίτερα κάθε Κυριακή όλοι οι πιστοί του Κυρίου παίρνουν από τη Θεία Κοινωνία και λαβαίνουν το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, ενθυμούμενοι το μεγάλο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός γι’ αυτούς με το θάνατό Του, βγάζοντας τους μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας.
 
Εφ. "Χριστιανισμός" Μάιος 2013
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 03 Απρίλιος 2016 00:20
 
Σελίδα 2 από 30

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 45 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα97
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1556
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8520
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992953

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.