• Εγγραφή

Home

 

 

alt
Στην καρδιά σου γεννήθηκε;
Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, πού συγκλόνισε όλη την γη και όλον τον ουράνιο κόσμο.
Αυτό συνέβη διότι ο Χριστός πριν έλθει στη γη «λαβών δούλου μορφήν», υπήρχε στον ουρανό «εν μορφή Θεού».
Το γεγονός αυτό ήταν αποφασισμένο «από καταβολής κόσμου» και προφητευμένο από τους προφήτες. «Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει «μεθ’ ημών ο Θεός», Ματθ. α:23, Ησαΐαςζ:14.
Το γεγονός αυτό λοιπόν ήταν αναμενόμενο και όλο το σύμπαν το περίμενε, αλλά δεν γνώριζε το πότε ακριβώς θα γινόταν.
Η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ένα θαύμα. Ποτέ και σε καμία ήπειρο της γης δεν βρέθηκε γυναίκα παρθένος, να γεννήσει. Αν είχε συμβεί έστω και μία φορά και σε κάποιο τόπο, να έχει γεννήσει μια κοπέλα παρθένος, θα λέγαμε ότι και του Ιησού Χριστού η γέννηση, ήταν ένα δεύτερο περιστατικό. Δεν ήταν όμως. Ήταν μοναδικό γεγονός, όπως και η ανάστασή Του, είναι μοναδικό γεγονός. Πουθενά σε καμία ιστορία, σε κανένα έθνος στον κόσμο, σε οποιονδήποτε μύστη κάποιας θρησκείας, δεν αναφέρεται πουθενά ‘άδειος’ τάφος.
Η ανάσταση του Ιησού Χριστού άφησε τον τάφο Του κενό και έγινε μετά από προαγγελία προφητών, αλλά και του Ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε: «Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας των ανόμων, να σταυρωθή και την Τρίτη ημέρα να αναστηθή.»
Η αποστολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη από τον Ουράνιο Πατέρα μας, ήταν σχεδιασμένη με μεγάλη αγάπη και επιμέλεια και απλοποίησε τη σωτηρία του κάθε αμαρτωλού ανθρώπου, με ένα βλέμμα πίστεως.
«Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον και πας όστις ζει δεν θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα.»
Καταργήθηκαν όλες οι ζωοθυσίες, όλες οι προσφορές, όλες οι ανθρώπινες μεσολαβήσεις, όλα τα θυμιάματα και οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια. «Όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή.» Πράξεις β:21. Οι Ιουδαίοι το θεώρησαν αυτό «σκάνδαλο και οι Έλληνες μωρία». Οι Ιουδαίοι το θεώρησαν σκάνδαλο, διότι κατήργησε όλες τις θυσίες τους και όλες τις προσφορές τους. Οι δε Έλληνες το θεώρησαν μωρία διότι, σαν φιλόσοφοι που ήταν, θεώρησαν ότι είναι πολύ απλό η απλή πίστη στον Ιησού Χριστό να σώζει έναν άνθρωπο, να τον καθιστά μέτοχο της αιωνίου βασιλείας και να του δίνει ζωή αιώνια, χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή προσπάθεια. Όλοι οι άνθρωποι είχαν την εντύπωση ότι κάτι μεγάλο πρέπει να κάνουν για να λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία.
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όμως θέλησε με έναν απλό τρόπο να σώσει τον άνθρωπο, οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι και σε όποια πλάνη και αν ευρίσκεται.
Κανείς δε μπορεί να κάνει τίποτα για την σωτηρία του, διότι κανείς δεν είναι αναμάρτητος ή δίκαιος. Τους πάντας συνέκλεισεν υπό την αμαρτίαν δια να σώσει κάθε ένα που θα τον πιστέψει και θα τον ακολουθήσει.
Την ημέρα που γεννήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έγινε γιορτή σε όλο τον κόσμο και σε όλο το σύμπαν.
Οι ποιμένες που έβοσκαν τα πρόβατά τους, τρόμαξαν όταν είδαν όλη την πεδιάδα να φωτίζεται και αμέσως ένας άγγελος τους φώναξε: «Μη φοβείσθε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ, Σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη.» Λουκ. α:10.
Αμέσως ξαφνικά φάνηκε μια στρατιά αγγέλων που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.» Λουκ. α:13
Το γεγονός της Σωτηρίας του ανθρώπου άρχισε. Ο Σωτήρας, ο μεγάλος Μεσσίας, ήλθε. Αμέσως άρχισε να κηρύττεται ο Ιησούς Χριστός.
Ο Ιωάννης ο πρόδρομος άρχισε να φωνάζει: «Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Έρχεται μετά από εμένα, Εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.»
Έτσι λοιπόν και σήμερα, δύο χιλιάδες περίπου χρόνια μετά, ο Χριστός σου ζητά να του επιτρέψεις να έρθει στη ζωή σου και να γεννηθεί μέσα στη φάτνη της καρδιάς σου, φέρνοντας σου χαρά και ζωή αιώνια.
 

 

alt

 

Η αλήθεια είναι πως σε κάθε άνθρωπο αρέσει η ζωή. Γι' αυτό άλλωστε όλη η προσπάθειά μας περιστρέφεται γύρω από την ικανοποίηση των απαραίτητων αναγκών του σώματός μας, ώστε αυτό να διατηρείται υγιές και δυνατό.

   Συνήθως οι ημέρες μας, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας και απασχόλησης. Μάλιστα αν απουσιάζουν και οι κακές συγκυρίες από τη ζωή μας, τότε αυτή κυλάει όμορφα και ικανοποιητικά.

   Παρόλα αυτά σε κάθε ψυχή γεννιέται η απορία, για το αν ήρθαμε ώστε να ζήσουμε μια ζωή ρουτίνας και μετά απλά να πεθάνουμε. Μια τέτοια απορία αν δεν απαντηθεί μέσα από το Λόγο Του Θεού, είναι βέβαιο θα μας οδηγήσει σε απογοήτευση και κατάθλιψη. Μοιάζει άκαρπο και άδικο να κουραστώ για να ζήσω, ξέροντας πως στο τέλος θα πεθάνω.

   Ας ευχαριστήσουμε όμως τον Θεό, ο οποίος έφερε την αιώνια ζωή δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Καθώς και ο Ιωάννης λέει: "Ούτως είναι ο αληθινός Θεός, και η ζωή η αιώνιος" (Ιωάννης ε' 20) και μάλιστα «όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει» (ε' 12).

   Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος ερχόμενος εις τον κόσμο δεν θα σταματήσει να κηρύττει ότι: «Εγώ είμαι η αναστασις και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνη θέλει ζήσει» (Ιωάννης). Οι Ιουδαίοι γνώριζαν ότι στην πορεία του ο λαός Ισραήλ ετράφηκε με το μάννα που ο Θεός τους έδινε μέχρι να κληρονομήσουν την γη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί. Στο Ευαγγέλιο όμως που ο Χριστός κηρύττει, θα αντικατασταθεί το μάννα από τον Άρτο της Ζωής. Μάλιστα θα τους πει ότι «οι πατέρες σας έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον» (Ιωάννης ς' 49) και συνεχίζει ότι «εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου θέλει ζήσει εις τον αιώνα» (Ιωάννης ς' 51).

   Άρα λοιπόν σε κάθε ένα από εμάς μένει να δεχτούμε τον Χριστό ως απεσταλμένο από τον Θεό, και να πιστεύσουμε στο Ευαγγέλιο του. Η πίστη αυτή είναι που χαρίζει την αιώνια ζωή, «και η ζωή εφανερώθη, και είδομεν, και μαρτυρούμεν, και απαγγέλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί και εφανερώθη εις ημάς» (Α' Ιωάννου α' 2).

 

 

alt
 
Πλησιάζουν οι μέρες κατά τις οποίες ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος θα γιορτάσει την γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ανεβασμένο θρησκευτικό συναίσθημα.
Γιατί όμως τόση χαρά, τόσος ενθουσιασμός η τόσα πολλά φώτα;  Ίσως γιατί είναι μία αφορμή για περισσότερη ανάπαυση, περισσότερα αγαθά και περισσότερη διασκέδαση, πράγματα που δίνουν προσωρινή χαρά, ικανοποίηση και ευφροσύνη στον άνθρωπο και μετά από αυτά;  Έχει παρατηρηθεί, πως μετά τις γιορτές, αυξάνονται οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη η μελαγχολία, ακριβώς επειδή οι φωτισμοί μπορεί να τυφλώνουν τα μάτια, αλλά αυτό το φως δεν μπορεί να φωτίσει την ψυχή, η οποία παραμένει σε πυκνά σκοτάδια, μπορεί τα διάφορα εδέσματα να χορταίνουν το στομάχι, αλλά καταδικάζουν την ψυχή σε ασιτία,  καθώς
«Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος  Θεού» . Ματθαίος 4:4
Όμως ο Xριστός δεν γεννήθηκε για όλα αυτά.
 
Ο Χριστός δεν γεννήθηκε μία φορά και μετά να γιορτάζουμε τα γενέθλιά Του. Ο Χριστός γεννιέται και σήμερα μέσα σε κάθε καρδιά που θα του ανοίξει. «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού. . Αποκάλυψη 3:20 .
Όπως τότε πριν δύο χιλιάδες χρόνια,  όταν ο Χριστός γεννήθηκε και λίγοι άνθρωποι το αντιλήφθηκαν και κανένας δεν άνοιξε την πόρτα του να τον φιλοξενήσει, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα υποδέχτηκε υποτιμητικά και με σκληρότητα τον ίδιο τον δημιουργό της, παραχωρώντας του μόνο μία μικρή γωνία σε ένα σταύλο μεταξύ των ζώων, σε ποιον; Σε Αυτόν που προϋπήρχε στη δόξα του Πατέρα,  μέσα στην απερίγραπτη λαμπρότητα των ουρανίων παλατιών, το ίδιο και σήμερα,  λίγοι άνθρωποι ανταποκρίνονται στο χτύπημα του Κυρίου,  που ζητάει να στεγαστεί σε κάποια καρδιά,  γιατί όπως λέει η γραφή «…Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς και εν αγίω τόπω· και μετά του συντετριμμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, διά να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων» Ησαΐας 57:15 .
Σήμερα λοιπόν ο Χριστός,  δεν γεννιέται σε σταύλο,  αλλά σε κάθε καρδιά που θα δεχθεί πρόθυμα και με πίστη να τον φιλοξενήσει και σαν μόνιμος ένοικος πλέον του ανθρώπου,  αρχίζει να τον ανακαινίζει και να μετατρέπει τον σταύλο (καρδιά) σε άγιο και καθαρό θυσιαστήριο που θα προσφέρει ευώδες πλέον θυμίαμα προς τον Θεό και περνώντας από την γέννηση του Χριστού, στην  ΑΝΑ-γέννηση  του ανθρώπου.
Τελικά αυτός είναι ο σκοπός της γέννησης του Χριστού: κατέβηκε Αυτός από τα άνω προς τα κάτω,  για να ανεβούμε εμείς από τα κάτω προς τα άνω, άφησε Αυτός τους ουρανούς για να αφήσουμε εμείς τη γη, έγινε Αυτός από άγιος αμαρτωλός, για να γίνουμε εμείς από αμαρτωλοί άγιοι. « διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού».
Β’ Κορινθίους 5:21 , έγινε Αυτός από Θεός άνθρωπος, «Και ο Λόγος έγεινε σάρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας» Ιωάννης 1:14 . για να γίνουμε εμείς από άνθρωποι,  θεοί! «Εγώ είπα, θεοί είσθε σεις και υιοί Υψίστου πάντες» Ψαλμοί 82:6
Ο Χριστός δεν γεννήθηκε να μας διδάξει την ηθική και τους κανόνες της, τέτοια υπήρχαν και υπάρχουν. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε να μας κάνει καλούς ανθρώπους, τέτοιοι δεν υπάρχουν «Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ εις». Ρωμαίους 3:12 . Ο Χριστός δεν γεννήθηκε για να βρίσκουμε αφορμή για ξεφαντώματα και για να εκπληρώσουμε κάθε επιθυμία μας. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε για να σώσει τον κόσμο αλλά για να σώσει εσένα. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται για να ζήσουν κι όμως πεθαίνουν, αλλά ο Χριστός γεννήθηκε για να πεθάνει και όμως ζει. Ο Χριστός είναι ο Θεός που ενανθρωπίστηκε, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση.
Πάνω από κανόνες  ηθικής, από διατάγματα, εντολές, πάνω από υποκριτικά πρέπει, δείχνει τον ένα και μοναδικό δρόμο προς τον Πατέρα: τον ίδιο του τον εαυτό. ΟΙ φιλοσοφικοί όροι:  αλήθεια, φως της ψυχής, αγάπη, δικαιοσύνη απέκτησαν πλέον υπόσταση. Έπαψαν να είναι ιδέες και συνοψίστηκαν σε ένα πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός είπε: « Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού». Ιωάννης 14:6 ,  « Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Ιωάννης 8:12
Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου να γεννηθεί ο Χριστός και θα είναι για σένα κάθε μέρα Χριστούγεννα και αντί να περιμένεις να φωτιστείς από κάποιο εξωτερικό φως, εσύ ο ίδιος θα ακτινοβολείς το φως του Χριστού.
Αν εσύ ανοίξεις το σπίτι σου (την καρδιά σου) και φιλοξενήσεις το Χριστό για λίγο, εκείνος τότε θα σε φιλοξενήσει αιώνια,  όχι  σε μια  φάτνη, αλλά στο υπέρλαμπρο, ακτινοβόλο και ένδοξο παλάτι του,  ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ!
 

 

alt

Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύση ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν (Προς Εβραίους ια΄ 6).

Τα δια Πνεύματος Αγίου λόγια του αποστόλου Παύλου, μας φανερώνουν κάτι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος αν δεν εμπιστευθεί την ζωή του στον τον Θεό δεν γίνεται να αρέσει στον Θεό. Πολλοί από μας γνωρίσαμε τον Θεό. Ο Θεός μας έσωσε, μας άλλαξε τη ζωή μας και μας φανέρωσε την αγάπη του δια της θυσίας του Ιησού Χριστού (Κατα Ιωάννη γ΄ 16). Όμως αυτό που καλούμαστε είναι να νοήσουμε ότι ο Θεός όχι μόνο μας έσωσε αλλά είναι αυτός που θα μας οδηγήσει και στηρίξει μέχρι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει (Προς Φιλλιπησίους α΄ 6).

Ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν μέσα στη φυλακή (Πράξεις ις΄ 25). Είχαν εμπιστευθεί τον θεό μέσα στη ζωή τους, δεν έβλεπαν στο πρόβλημα και στην δυσκολία ούτε ακόμα και στην τυχόν καταδίκη τους. Η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη από την ειρήνη του θεού και γεμάτη από εμπιστοσύνη στην έκβαση του θεού στην ζωή τους.

 Σε μια άλλη περίπτωση όταν ο Πέτρος βρέθηκε στην φυλακή υπό την επιτήρηση 16  στρατιωτών (Πράξεις ιβ΄ 4). Ο λόγος του θεού μας αναφέρει ότι κοιμόταν. Μα πως κατάφερνε να κοιμάται μέσα σε μια φυλακή σε τέτοιες συνθήκες; Η απάντηση είναι απλή. Εμπιστεύθηκε τον θεό στην ζωή του δεν κοίταξε στο πρόβλημα, η ησυχία και η ειρήνη του θεού είχε καλύψει την διάνοια του. Γνώριζε ότι ο θεός κρατάει την ζωή του στα χέρια του (Κατα Ιωάννη ι΄ 29). Ήταν σίγουρος ότι δεν είχε έρθει το τέλος του καθώς του είχε υποσχεθεί ο Χριστός (Κατα Ιωάννη κα΄ 18,19).

Ο προφήτης Ησαίας μας αναφέρει ότι στην  ησυχία και στην πεποίθηση ο άνθρωπος είναι δυνατός (λ΄ 15). Ο Άνθρωπος που εμπιστεύεται τον  Θεό παρουσιάζει αγαθούς καρπούς στη ζωή του όπως ησυχία, υπομονή (Προς Ρωμαίους ε΄ 4) ειρήνη όπως προαναφέραμε προσδοκία και εκζήτηση της ενέργειας του θεού στη ζωή του.

Επομένως πρέπει να εμπιστευθούμε τον Θεό σε όλα τα ζητήματα και προβλήματα της ζωής μας είτε αυτά είναι πνευματικής φύσεως είτε βιοποριστικής φύσεως (Κατα Ματθαίον ς΄ 25-34). Ο απόστολος Παύλος μας καλεί να μην μεριμνάμε για τίποτα άλλα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να γνωρίζουμε και να φανερώνουμε τις ανάγκες μας στον Θεό μέσα από προσευχή και δέηση (Προς Φιλλιπησίους δ΄ 6). Ωραία και αν εφαρμόσω το παραπάνω τι θα ωφεληθώ; Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Η απάντηση δίνεται στο επόμενο εδάφιο. Η ειρήνη του Θεού μας αναφέρει ο λόγος του Θεού θα φυλάξει την διάνοια και την καρδιά μας δια του Ιησού Χριστού.

Συμπερασματικά ο άνθρωπος που προσέρχεται στον Θεό με προσευχή αποκτά την ειρήνη του θεού κάτι απαραίτητο αν θέλουμε να ισχυριστούμε ότι εμπιστευόμαστε τον Θεό στη ζωή μας όπως πρέπει.

 

 

 

alt

«Και έγιναν όλοι πλήρεις από [το] Άγιο Πνεύμα, 
και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες» 
(Πράξεις 2/4) 
 
 
«Και αφού ο Παύλος έβαλε επάνω τους τα χέρια, 
ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σ' αυτούς, 
και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν» 
(Πράξεις 19/6) 
 
 
«Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας» 
(Α΄ Κορινθ. 14/5) 
 
 
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αναφορές που βρίσκουμε στη Κ.Διαθήκη σχετικά με το 
ζήτημα της «γλωσσολαλιάς», ένα φαινόμενο που και σήμερα εκδηλώνεται με δύναμη 
σε χριστιανικές συναθροίσεις ή και προσωπικές προσευχές. 
 
Η έκταση που λαμβάνει το φαινόμενο αυτό (αλλά και η δύναμη που αντλούν οι πιστοί) 
σε όλο τον κόσμο, υποχρέωσε και την επιστήμη να σκύψει με ενδιαφέρον πάνω στο 
ζήτημα. 
 
Τι θα συνέβαινε αν μετρούσαμε τη δραστηριότητα 
του εγκεφάλου κάποιου που μιλά γλώσσες εν πνεύματι ; 
 
Στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, υπάρχει το κέντρο της Γλώσσας. Ο Dr. Andrew 
Newberg του τμήματος Ραδιολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ, 
μετά από σχετικές μετρήσεις, ανακάλυψε με έκπληξη πως όταν κάποιος γλωσσολαλεί, 
το μέρος αυτό του εγκεφάλου, παραμένει αδρανές! Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύει 
τον ισχυρισμό των γλωσσολαλούντων, ότι δεν έχουν τον έλεγχο της φωνής τους. 
 
«Το εντυπωσιακό είναι πως η εξέταση δείχνει ότι ΚΑΙ βιολογικά σε αυτούς τους 
ανθρώπους συμβαίνει αυτό που λένε ότι πνευματικά τους συμβαίνει... δηλαδή ότι δεν 
έχουν τον έλεγχο του λόγου» (Dr. Andrew Newberg) 
 
Πώς είναι δυνατόν όταν κάποιος γλωσσολαλεί, η μπροστινή πλευρά του εγκεφάλου 
(μετωπιαίοι λοβοί) να μένει αδρανής;(!) 
 
Σε προηγούμενη έρευνα, έγιναν μετρήσεις στην εγκεφαλική δραστηριότητα σε βουδιστές μοναχούς που διαλογίζονταν, και σε καλόγριες που προσεύχονταν (χωρίς φυσικά να γλωσσολαλούν). Η διαφορά με την κατάσταση των γλωσσολαλούντων ήταν εντυπωσιακή, λόγω της εγκεφαλικής αδράνειας. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, μελέτησαν το φαινόμενο αυτό ελέγχοντας τους μετωπιαίους λοβούς του εγκεφάλου όπου θεωρούνται κέντρα ελέγχου του εαυτού μας.
 
alt
 
Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Νοεμβρίου του επιστημονικού περιοδικού 
«Psychiatry Research: Neuroimaging» (επίσημη έκδοση της Διεθνούς Εταιρείας για 
Νευροαπεικόνιση στην Ψυχιατρική) 
«Αυτή η μελέτη επίσης έδειξε έναν αριθμό άλλων αλλαγών στον εγκέφαλο 
συμπεριλαμβάνοντας περιοχές του που έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα και της 
αίσθησης του εαυτού μας» (Dr. Andrew Newberg) 
Στις 9 Μαρτίου του 2009 (New York Times) δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα έρευνας υπό 
τον Dr. Jordan Grafman του Εθνικού Ινστιτούτου Νευρολογικών Διαταραχών και 
Εγκεφαλικών Επεισοδίων, σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα του εγκεφάλου
θρησκευόμενων ανθρώπων σε ανάπτυξη θέσεων θρησκευτικών πεποιθήσεων, δεν
παρουσίαζε κάποια ξεχωριστή δραστηριότητα από οποιασδήποτε άλλης μορφής
«πιστεύω» (π.χ. πολιτικές πεποιθήσεις).
Στο ίδιο άρθρο όμως, αναφέρονται τα (κατά πολύ) διαφορετικά και «παράδοξα» 
αποτελέσματα της έρευνας με τους γλωσσολαλούντες. Μπορεί η κοινή αντίληψη να
μοιάζει αντίθετη σε αυτό, ωστόσο οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που 
γλωσσολαλούν σπάνια πάσχουν από ψυχικά προβλήματα.
«Οπωσδήποτε έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Το αν είναι από τον Θεό τα λόγια, δεν 
μπορεί να φανεί από την μελέτη μας . . . » (Dr. Andrew Newberg)
 
Πηγές 
 
University of Pennsylvania 
 
http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/oct06/glossolalia.htm 
βλ. http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/oct06/glossolalia_print.htm 
 
University of Pennsylvania School of Medicine: http://www.pennmedicine.org/ 
βλ. http://www.pennmedicine.org/search/search.aspx?q=glossolalia 
NewsWise: http://www.newswise.com/articles/view/524795 
 
NEW YORK TIMES 
 
http://www.nytimes.com/2009/03/10/science/10brain.html?_r=1&scp=1&sq=Dr.New 
berg&st=nyt 
 
http://www.nytimes.com/2006/11/07/health/07brain.html?scp=2&sq=Dr.Newberg&s 
t=nyt 
 
Εικονογράφημα εγκεφάλου: 
 
http://www.newswise.com/images/uploads/2006/10/30/fullsize/Slide1.jpg 
 
 

alt

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όλοι μας θα ανταλλάξουμε ευχές και δώρα. Τα σπίτια και τα καταστήματα θα στολιστούν και θα φωταγωγηθούν. Οι δρόμοι  με τη σειρά τους θα γεμίσουν λαμπιόνια και όλοι θα ζήσουμε μερικές χαρούμενες στιγμές γιορτάζοντας με φίλους και συγγενείς. Μέσα σε αυτό το πραγματικά όμορφο και ξεχωριστό κλίμα γεννιέται μία απλή ερώτηση.

Ξέρεις τι γιορτάζεις;;

«ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος»

Λουκάς 2:10

Όσο και αν στις ημέρες μας τα Χριστούγεννα έχουν χάσει το πραγματικό τους νόημα, όσο και αν ο περισσότερος κόσμος τα βλέπει ως διακοπές, ως ευκαιρία για ψώνια ή ακόμα και ως ευκαιρία να βγάλουν περισσότερα χρήματα η αλήθεια θα είναι πάντα μία. Γιορτάζουμε τον ερχομό του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού επάνω στη γη.

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.»

Ιωάννης 3:16

Ο Ιησούς Χριστός προτίμησε να αφήσει τον Ουρανό και τα παλάτια της δόξας για να έρθει εδώ στη γη και να υπηρετήσει τον άνθρωπο που τόσο αγάπησε. Η μεγάλη Του αγάπη Τον έκανε να ταπεινώσει τον ίδιο του τον εαυτό.

 

όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν,αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους,και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

Φιλιππησίους 2:6

Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός λόγος για να γιορτάζουμε. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σε μια φτωχή φάτνη. Μεγάλωσε και έζησε σαν απλός άνθρωπος. Μας δίδαξε το θέλημα Του και τον τρόπο με τον οποίο μια μέρα θα φτάσουμε κοντά του. Σήμερα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού και μεσιτεύει για εμάς ως ο μοναδικός σωτήρας του ανθρώπου.

«Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν»

Πράξεις 4:16

Τώρα λοιπόν που η αγάπη του Χριστού είναι αποδεδειγμένη  μη χάσεις την ευκαιρία να Τον αναζητήσεις και να φανερωθεί μέσα στη ζωή σου.

«ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας·»

Κορινθίους Β' 6:2

Σου ευχόμαστε ο Ιησούς Χριστός να γεννηθεί μέσα και στη δική σου καρδιά και να γιορτάσεις πραγματικά Χριστούγεννα μαζί με το Ιησού Χριστό.

 
Σελίδα 21 από 24

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα54
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1513
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8477
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992910

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.