Χρειαζόμαστε τη Μεγάλη Δύναμη του Θεού

 

O Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα αναστημένος ζει. «Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος Αυτού δια πολλών τεκμηρί- ων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκο- ντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού». Ανάμεσα στις εντολές που τους έδωσε «παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός την οποίαν ηκούσα- τε είπε, παρ’ εμού». «Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτι- σθή εν ΠνεύματιΑγίω, ουχί μετά πολλά ταύ- τας ημέρας». Οι μαθητές ρώτησαν, «Κύριε τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» Ο Κύριος τους εξήγησε: «Δεν ανήκει εις εσάς να γνω- ρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». (βλ.Πράξεις α:3-9)

Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος βρί- σκεται σε μια ακαταστασία μεγάλη με όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών σε ενέργεια. Όλοι υποφέρουμε από τη συμπεριφορά της κοινωνίας μας που μοιάζει με τους ανθρώ- πους τους προ του κατακλυσμού του Νώε. «Έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας, καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απώλεσενάπαντας». Λουκάς ιζ:27,28

Είμαστε όλοι κάτω από έναν κίνδυνο και

«επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία» «και οι άνθρωποι θέλουσιαποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην». Λουκάς κα: 23,26. Το μίσος, η αδικία και η σαρκολατρεία κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και επικίνδυνη.

Χρειαζόμαστε δύναμη. Τη δύναμη της Πε- ντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν και οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής για να αντιμετωπίσουν τα θηρία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη μισαλλοδοξία των αρχι- ερέων και ιερέων της Ιουδαϊκής θρησκείας.

Κανείς δε θα μπορούσε να φαντασθεί ότι δώδεκα ψαράδες που ξεκίνησαν από το ανώγειο της Ιερουσαλήμ θα διέδιδαν το Ευ- αγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άν- θρωποι πίστεψαν στο Χριστό, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και ακολούθησαν με αυταπάρνηση το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να φοβηθούν τα βασα- νιστήρια και το θάνατο που τους απειλούσε. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διαθέτουν τα σημερινά μέσα συ- γκοινωνίας και επικοινωνίας. Ούτε τηλέφωνα είχαν να συνεννοηθούν, ούτε αυτοκίνητα για να τρέξουν, ούτε μια εφημερίδα για να μαθαί- νουν τα νέα. Μόνο επιστολές λάβαιναν από τους αποστόλους, οι οποίοι τους παρακαλού- σαν, όταν τη διαβάσουν, να τη δώσουν και σε άλλη εκκλησία να τη διαβάσει. Έγραφε ο απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς: «Και αφού αναγνωσθή μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωσθή και εν τη εκκλησία των Λαοδικέων και την εκ Λαοδικείας να αναγνώσητε και σεις». Κολοσσαείς δ:16

Η δύναμη που πρέπει να λάβουμε δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Πολλοί μιλούν για δυνά- μεις που διαθέτει ο άνθρωπος μέσα του και όταν εκδηλωθούν, γίνονται τεράστιες. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Ο άνθρωπος δι- αθέτει ορισμένες δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα. Το Ευαγγέλιο μας συνιστά να ζητή- σουμε δύναμη από τον ουρανό για να μπο- ρέσουμε να υπερνικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε.

Φεύγοντας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τον ουρανό, λίγο πριν την ανάληψη, είπε στους μαθητές Του: «Σεις είσθε μάρ- τυρές τούτων. Και ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσα- λήμ, εωσούενδυθήτε δύναμιν εξ’ ύψους» Λουκάς κδ:48-50. Όταν ο Κύριος λέει «δύναμιν εξ’ ύψους», δεν εννοεί κάποια αυθυποβολή ή συναισθηματική κατάστα- ση. Εννοεί αυτό το οποίο γράφει: «Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσινξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξεις β:4

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των πιστών με το Άγιο Πνεύμα είναι μία πραγματικότητα χειροπιαστή και εκείνος που λαβαίνει γνωρίζει πάρα πολύ καλά.

Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύ- ματος σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, διότι ο Κύριος έρχεται.

Χρειαζόμαστε τη Μεγάλη Δύναμη του Θεού