1. Πιστεύω εις ένα Θεόν [ Α’ Κορ η:6 – Εφεσ δ:6 – Α’ Τιμ β:5 ], Πατέρα παντοκράτορα [ Γεν ιζ’:1,λε:11 – Β’Κορ ς:18 – Αποκ ις:7], Ποιητήν ουρανού και γής [Γεν α:1 – Πραξ δ:24], ορατών τε πάντων και αοράτων [ Α’Κορ η:6 – Κολ α :16]
 2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [Α’Κορ η:6 ], τον Υιόν του Θεού,τον μονογενή [Ματθ ις΄16 – Ιωαν α:14,18 – Ιωαν γ:16], τον εκ του Πατρός γεννηθέντα [Α’ Ιωαν ε:1 ως 5] προ πάντων των αιώνων [Ιωαν ιζ:5 – Κολ α:17- Εβρ α:1,2 – Εβρ ζ:3], φως εκ φωτός [Ιωαν α:9,η:12 – Α΄Ιωαν α:5 – Α΄Τιμ ς:16], Θεόν αληθινόν εκ Θεου αληθινού [ΑΊωαν ε:20 – Ιωαν α:1] γεννηθέντα [Κολ α:15] ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί [Φιλιπ β:5,7 – Εβρ α:3] διού τα πάντα εγένετο [Κολ α:16 – Α΄Κορ η:6 – Εφεσ γ:9 – Εβρ β:10].
 3. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία [Ιωαν γ:14,17 – Πραξ δ:12] κατελθόντα εκ των ουρανών [Ιωαν γ:13 – Εφες δ:9] και σαρκωθέντα [Ιωαν α:14 – Α’Κορ η:6 – Εφεσ γ:9 – Εβρ β:10] εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου [Λουκ α:  ως 26,35 – Ματθ α:18] και ενανθρωπήσαντα [Ιωαν α:14 – Φιλιπ β:7,8].
 4. Σταυρωθέντα τε [Λουκ κγ:33 – Ιωαν ιθ:16,18] υπέρ ημών [ Ιωαν ια:49,52-Β’Κορ  ε:14,15 ] επί Ποντίου Πιλάτου [ Ματθ κζ:2,24 ] και παθόντα [ Ματθ κζ:33 -Ιωαν ιθ:16,18 ] και ταφέντα [ Ιωαν ιθ:38,42 – Α’Κορ ιε:4 ].
 5. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα,κατά τας Γράφας [ Α’Κορ ιε:4-Πραξ ι:40 ].
 6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς [ Μαρκ ις:19 – Λουκ κδ:51 – Πραξ α:9 – Α’Τιμ γ:16 ] ,και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός [ Ματθ κς:14 – Κολ γ:1 -Εβρ α:3 – Α’Πετρ ξ:22 ].
 7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης [ Ματθ κδ:30,ις:27 – Μαρκ ιγ:16 ] κρίναι ζώντας και νεκρούς [ Πραξ ι:42 – Β’Τιμ δ:1 ] , ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος [ Λουκ α:33 – Αποκ κβ:5 ].
 8. Και είς το Πνεύμα το Άγιον,το Κύριον,το Ζωοποιόν [ Ρωμ η:11 – Ιωαν ς:63 ] ,το εκ του Πατρός εκπορευόμενον [ Ιωαν ιε:26 ] , το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον  [ Ματθ κη:19  – Β’Κορ ιγ:13 ], το λαλήσαν δια των προφητών [ Β’Πετρ α:21 ].
 9. Είς Μίαν, Αγίαν [ Α’ Κορ α:2 – Β’Κορ α:1 ],Καθολικήν [ Εφ β:17,18 – Ιωαν  ι:16 ],και Αποστολικήν Εκκλησίαν [ Πραξ β:42,47 ].
 10. Ομολογώ εν βάπτισμα [ Εφεσ δ:5 ] εις άφεσιν αμαρτιών [ Πραξ β:38 – Κολ  β:12,14 ].
 11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών [ Ιωαν  ε:25,29 ς:39,40,44,54 ια:24 – Α’Κορ  ιε:50,53 – Β’Κορ δ,14 – Α’ Θεσ δ:13,17 ].
 12. Και ζωήν του μέλλοντας αιώνας [ Ματθ  κε:46 – Ιωαν ε:29 – Ιωαν ε:29 – Ρωμ  β:7 – Αποκ κα & κβ ] Αμήν.

το σύμβολο της πίστεως(μέσα από την αγία γραφή)