• Εγγραφή

Home

 

...Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρών. Δεν είναι εδώ αλλά ανέστη.. 

                                                                               

 

                                                                    Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ'5,6

                                                                                                              

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις σταυροι αναστημενος χριστοσ

 

 Βεβαιότητες της αναστημένης ζωής

«…αποδείχθηκε Υιός τού Θεού με δύναμη, σύμφωνα με το πνεύμα της αγιοσύνης, με την ανάσταση από τους νεκρούς…» (Ρωμαίους 1:4)

Ο Χριστιανισμός επικεντρώνεται σε ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτή η αλήθεια είναι το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία επειδή μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία, μέσα από την πίστη στο πρόσωπο αυτό, όπως διαβάζουμε, «αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς» (βλ. Ρωμαίους 10: 9-10). Η ανάσταση του Χριστού, με τη σειρά της, σημαίνει την απόδειξη, εκπλήρωση και εφαρμογή πλήθους από άλλες επαγγελίες και Πνευματικές ευλογίες, όπως…

Απόδειξη της αγάπης του Θεού

Ο Ιησούς κατέδειξε την τέλεια αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο με το θάνατό Του πάνω στο σταυρό και την ανάστασή Του, όπως υποσχέθηκε, «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός τού ανθρώπου για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» (βλ. Ιωάννης 3:14-16).

Δικαίωση για τον αμαρτωλό

Διαβάζουμε στη Γραφή ότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού «αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τον δρόμο του, και να ζει» (Ιεζεκιήλ 33:11). Ταυτόχρονα όμως διαβάζουμε ότι, «Ο Κύριος… ουδόλως θέλει αθωώσει τον ασεβή…» (Ναούμ 1:3). Και, αν οι δύο αυτές διακηρύξεις του Θεού μοιάζουν καταρχήν να οδηγούν σε ένα λογικό αδιέξοδο, η ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει ότι ο Θεός βρήκε τον τρόπο να δικαιώσει τον ασεβή μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό, «…ο οποίος παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαίωσής μας» (Ρωμαίους 4:25) και «ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων» (Α’ Τιμόθεο 2:6). 

Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος

Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς έγινε δυνατή η εκπλήρωση της υπόσχεσης Του ότι θα στείλει τον «άλλο Παράκλητο» το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς του: «Εγώ, όμως, σας λέω την αλήθεια σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ επειδή, αν δεν αναχωρήσω, ο Παράκλητος δεν θάρθει σε σας αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας…» (βλ. Ιωάννης 16: 7-16, Πράξεις 2).

Μεσιτεία για όλους τους πιστούς

Με το σώμα της αναστάσεώς Του, ο Ιησούς Χριστός ζει, καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσιτεύει για όλους τους πιστούς αυτή τη στιγμή «Γι’ αυτό, μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύσει για χάρη τους» (Εβραίους 7:25) και «Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά τού Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας» (Ρωμαίους 8:34, βλ. κ. Α’ Ιωάννη 2:1).

Καθημερινή νίκη κατά της αμαρτίας

Η ανάσταση διαβεβαιώνει τον πιστό ότι μπορεί να έχει μια (υπερφυσική) νίκη επί της αμαρτίας στην καθημερινή του ζωή. Λόγω της ταύτισης του πιστού με το ζωντανό Χριστό, ο αναστημένος Χριστός κάνει διαθέσιμη τη δύναμη της ανάστασής Του για να ζήσουμε νικηφόρα τη Χριστιανική ζωή: «Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή» (Ρωμαίους 6:4, βλ. κ., Φιλιππησίους 3:10, Α’ Ιωάννου 5:4-5).

Βεβαιότητα της ανάστασης του πιστού

Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, όλοι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, έχουν τη βεβαιότητα της δικής τους ανάστασης πέραν (ή πριν) από τον τάφο. Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του ότι επρόκειτο να τους προετοιμάσει μια θέση στο σπίτι του Πατέρα Του: «Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννης 14:2-3). Σύντομα, το ίδιος ο αναστημένος Κύριος Ιησούς θα επιστρέψει για να συγκεντρώσει τους πιστούς: «Επειδή, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός, αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού, θα τους φέρει μαζί του» (βλ Α’ Ιωάννη 3:2-3, Α’ Θεσσαλονικείς 4:14-18).

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για η μεγαλη δυναμη κ  αναστημενος χριστοσ

 O Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα αναστημένος ζει. «Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος Αυτού δια πολλών τεκμηρί- ων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκο- ντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού». Ανάμεσα στις εντολές που τους έδωσε «παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός την οποίαν ηκούσα- τε είπε, παρ’ εμού». «Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτι- σθή εν ΠνεύματιΑγίω, ουχί μετά πολλά ταύ- τας ημέρας». Οι μαθητές ρώτησαν, «Κύριε τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» Ο Κύριος τους εξήγησε: «Δεν ανήκει εις εσάς να γνω- ρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». (βλ.Πράξεις α:3-9)

Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος βρί- σκεται σε μια ακαταστασία μεγάλη με όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών σε ενέργεια. Όλοι υποφέρουμε από τη συμπεριφορά της κοινωνίας μας που μοιάζει με τους ανθρώ- πους τους προ του κατακλυσμού του Νώε. «Έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας, καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απώλεσενάπαντας». Λουκάς ιζ:27,28

Είμαστε όλοι κάτω από έναν κίνδυνο και

«επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία» «και οι άνθρωποι θέλουσιαποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην». Λουκάς κα: 23,26. Το μίσος, η αδικία και η σαρκολατρεία κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και επικίνδυνη.

Χρειαζόμαστε δύναμη. Τη δύναμη της Πε- ντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν και οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής για να αντιμετωπίσουν τα θηρία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη μισαλλοδοξία των αρχι- ερέων και ιερέων της Ιουδαϊκής θρησκείας.

Κανείς δε θα μπορούσε να φαντασθεί ότι δώδεκα ψαράδες που ξεκίνησαν από το ανώγειο της Ιερουσαλήμ θα διέδιδαν το Ευ- αγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άν- θρωποι πίστεψαν στο Χριστό, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και ακολούθησαν με αυταπάρνηση το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να φοβηθούν τα βασα- νιστήρια και το θάνατο που τους απειλούσε. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διαθέτουν τα σημερινά μέσα συ- γκοινωνίας και επικοινωνίας. Ούτε τηλέφωνα είχαν να συνεννοηθούν, ούτε αυτοκίνητα για να τρέξουν, ούτε μια εφημερίδα για να μαθαί- νουν τα νέα. Μόνο επιστολές λάβαιναν από τους αποστόλους, οι οποίοι τους παρακαλού- σαν, όταν τη διαβάσουν, να τη δώσουν και σε άλλη εκκλησία να τη διαβάσει. Έγραφε ο απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς: «Και αφού αναγνωσθή μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωσθή και εν τη εκκλησία των Λαοδικέων και την εκ Λαοδικείας να αναγνώσητε και σεις». Κολοσσαείς δ:16

Η δύναμη που πρέπει να λάβουμε δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Πολλοί μιλούν για δυνά- μεις που διαθέτει ο άνθρωπος μέσα του και όταν εκδηλωθούν, γίνονται τεράστιες. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Ο άνθρωπος δι- αθέτει ορισμένες δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα. Το Ευαγγέλιο μας συνιστά να ζητή- σουμε δύναμη από τον ουρανό για να μπο- ρέσουμε να υπερνικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε.

Φεύγοντας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τον ουρανό, λίγο πριν την ανάληψη, είπε στους μαθητές Του: «Σεις είσθε μάρ- τυρές τούτων. Και ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσα- λήμ, εωσούενδυθήτε δύναμιν εξ’ ύψους» Λουκάς κδ:48-50. Όταν ο Κύριος λέει «δύναμιν εξ’ ύψους», δεν εννοεί κάποια αυθυποβολή ή συναισθηματική κατάστα- ση. Εννοεί αυτό το οποίο γράφει: «Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσινξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξεις β:4

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των πιστών με το Άγιο Πνεύμα είναι μία πραγματικότητα χειροπιαστή και εκείνος που λαβαίνει γνωρίζει πάρα πολύ καλά.

Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύ- ματος σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, διότι ο Κύριος έρχεται.

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις σταυροι αναστημενος χριστοσ

 

Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αφορά όλους μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί καθώς και ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμαίους γ΄:10). Με δεδομένο ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς΄:23), όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, διότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Τούτο σημαίνει ότι οι καλές πράξεις του ανθρώπου δεν τον δικαιώνουν ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου δεν τον σώζουν καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β΄:8).

Διότι πολλοί από τους ανθρώπους καυχώνται στις πράξεις τους και δικαιώνουν τους εαυτούς τους αρνούμενοι να ζητήσουν το αίμα του Χριστού και δι’ αυτού να καθαρίσουν την αμαρτία τους. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν υμίν». (Α΄ Ιωάννου α:8). Ο άνθρωπος λοιπόν, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, να μετανοήσει και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο «καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α΄ Ιωάννου α:7).

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να ζήσει μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό ώστε δι’ Αυτού ο άνθρωπος να σωθεί. Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ΄:12).

Ο Ιησούς Χριστός είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι), και συνανέστησε, και συνεκάθισσεν εν τοις επουρανίοις δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού».(Εφεσίους β΄:4). Και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε για την αγάπη του Θεού προς τους άνθρώπους: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16).

Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αγάπη του Θεού δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την αμφισβητήσει και να προβάλλει οτιδήποτε άλλο προκειμένου ο άνθρωπος να δικαιωθεί. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει σωτηρία και αιώνια χαρά. Ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος όταν εμείς τον επικαλεσθούμε να ενεργήσει θαυμαστά στη ζωή μας. Είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει, ώστε δι’ Αυτού να σταθούμε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν οι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ψαλμός λβ΄1-2, Ρωμαίους δ΄:7-8).

 

 Σχετική εικόνα


Πολλές φορές στη ζωή μας, βλέπουμε οι άνθρωποι να τρέχουν από εκκλησία σε εκκλησία για να δουν καλό, για να ευλογηθούν και τελικά να σωθούν. Όταν δεν αναπαύονται σε μια εκκλησία, πηγαίνουν σε άλλη και όταν δε βρουν και στην άλλη αυτό που θέλουν, ψάχνουν να βρουν κάποια άλλη.

Βεβαίως και οι λειτουργοί χαίρονται να βλέπουν μεγάλο ακροατήριο και γι αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι η εκκλησία τους φιλόξενη και αποτελεσματική. Πολλές φορές διαφημίζουν και θαύματα και αγαθοεργίες και έργα αγάπης για να προσελκύσουν ψυχές και να τις πάρουν στην εκκλησία τους. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εκκλησίες κηρύττουν το Χριστό και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τη σωτηρία των ψυχών. Όλες οι ψυχές όμως πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και καμία εκκλησία δε σώζει από μόνη της, παρά μόνο ο Χριστός.

Ο Χριστός δεν είναι θρησκεία. Είναι ζωή. Η προσωπική γνωριμία και επαφή με το Χριστό, δίνει στον άνθρωπο τη Σωτηρία και ανοίγει μια ωραία συναλλαγή μαζί Του. Αυτό γίνεται δια της πίστεως στο Χριστό. Όλο το Ευαγγέλιο μιλάει για πίστη στο Χριστό. «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλεις σωθεί συ και ο οίκος σου» Πράξεις ιστ:31. «Όστις πιστεύσει και βαπτισθή θέλει σωθή» Μάρκος ιστ:16.

Πουθενά δε λέει ο Ευαγγέλιο πίστεψε σ’ αυτή τη θρησκεία ή κάποιο δόγμα για να σωθείς. Η καύχηση μερικών ανθρώπων στην εκκλησία τους ή στους λειτουργούς των εκκλησιών, είναι ένας φανατισμός που κυρίως υποβαθμίζει το Χριστό και διαστρέφει την οδό του πιστού και τελικά τον κρατάει μακριά από την οδό της Σωτηρίας. Όταν ο Θωμάς είπε στον Κύριο, «Κύριε δεν ηξεύρομεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να γνωρίζουμε την οδό;» Ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ Εμού» Ιωάννης ιδ:6.

Όταν ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια Σωτηρία, πώς είναι δυνατόν εμείς να πάρουμε άλλο δρόμο στον οποίο μας οδηγεί μια εκκλησία με ένα δικό της καταστατικό, και σύμφωνα με τις δικές της παραδόσεις; Θρησκείες υπάρχουν πολλές και όλες νομίζουν ότι είναι οι καλύτερες.

Κάποτε οι Φαρισαίοι κατεδίωξαν την εκκλησία του Χριστού με μεγάλο φανατισμό, διότι είχαν πιστέψει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι η καλύτερη θρησκεία που διακηρύττει το μόνο και αληθινό Θεό, το Δημιουργό του σύμπαντος. Η αλήθεια όμως δε βρισκόταν μέσα στον Ιουδαϊσμό με τις πάρα πολλές διατάξεις, κανόνες και συμβουλές. Την αλήθεια την έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και είναι η Νέα Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σύνολο διατάξεων, υποχρεώσεων και ποινών. Το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία που έφερε από τον ουρανό ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και που είχαν γράψει όλοι οι προφήτες εκατοντάδες χρόνια πριν.

Όπως είπε ο άγγελος στους ποιμένες τη νύχτα που γεννιόταν ο Χριστός, «ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος» Λουκάς α:10. Αυτό σημαίνει ότι ήλθε στον κόσμο ο Σωτήρας που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Δε ζητάει ανταλλάγματα, προσφορές, τάματα, ούτε θυσίες για να μας δώσει τη Σωτηρία. Ο Ίδιος θυσιάστηκε ως «Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου» και τώρα ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σ’ Αυτόν και να πάρουμε τη Σωτηρία. «Ο ακούων τον Λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον» Ιωάννης ε:24.

Μας ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σε ότι μας λέει στο Ευαγγέλιό Του και να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία Του και το παράδειγμά Του, που είναι η αγάπη. Αγάπη για όλους, ακόμη και για τους εχθρούς μας και η υπόσχεση είναι μια αιώνια βασιλεία με ένα σώμα άφθαρτο και αθάνατο χωρίς πόνους και δάκρυα, χωρίς πολέμους και σκοτωμούς, χωρίς αδικίες και ανισότητες.

Περιμένουμε το Χριστό να έλθει και να διορθώσει τα πάντα τα οποία είναι αδιόρθωτα και κανείς επίδοξος κυβερνήτης και κανένα σύστημα δεν μπόρεσε ποτέ να διορθώσει.

 
 
Ο λόγος του Θεού δεν παύει να μαρτυρεί και να φανερώνει την αιώνια ζωή για την οποία ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο 90ος ψαλμός γράφει για την επίγεια ζωή: «Αι ημέραι της ζωής ημών είναι καθ’ εαυτάς εβδομήκοντα έτη, και εάν, εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη, πλην και το καλήτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχέως παρέρχεται, και ημείς πετώμεν.» Ψαλμ. 90:10
 
Και ο Μαθουσάλας που έζησε 969 χρόνια και ο Αδάμ που έζησε 930 και ο Αβραάμ 167 και ο Δαβίδ που έζησε 120 χρόνια, σήμερα δεν υπάρχουν στην επίγεια ζωή.
 
Οι παππούδες μας και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έχουν τελειώσει τη θητεία τους στη γη. Τώρα πού είναι;
 
Αν η ζωή δεν συνεχιζόταν μετά το θάνατο του θνητού μας σώματος, τότε τα πράγματα θα ήταν απλά. Κοιμήθηκα, έσβησα, πέθανα, δεν υπάρχω πια. Έκανα τον κύκλο μου και τώρα πάω για ανακύκλωση.
 
Ο Ιησούς Χριστός επίμονα δίδαξε μια αιώνια ζωή και μια αιώνια βασιλεία. «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν των ουρανών και όλα τα άλλα θέλουσι σας προστεθή», έλεγε πάντοτε.
 
«Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω. Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκ. ιγ:28,29
 
Μας παρουσιάζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μια ουράνια βασιλεία που θα μπουν μέσα όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού και φρόντισαν όσο ήταν στην επίγεια ζωή να ακολουθούν τις οδηγίες του μεγάλου βασιλέως των βασιλέων.
 
Πολλοί άνθρωποι επιπολαίως απορρίπτουν το Λόγο του Θεού δηλώνοντας, ότι δεν πιστεύουν τίποτα, διότι η επίγεια ζωή είναι το τώρα που ζούμε και υπάρχουμε. Βλέπουν τα πεθαμένα σώματα που σαπίζουν και γίνονται πιο άπιστοι. Ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν την αιώνια ζωή.
 
Ο απόστολος Παύλος παρουσιάζει στην προς Κορινθίους επιστολή ένα παραλληλισμό πολύ επιτυχημένο.
 
Άνθρωπε, γράφει, όταν σπέρνεις σιτάρι, σπέρνεις ένα απλό κόκκο σίτου και αυτός ο κόκκος πρέπει να πεθάνει και να διαλυθεί για να μετατραπεί σ’ ένα ωραίο στάχυ με καρπό.
 
Αν δεν διαλυθεί ο κόκκος του σίτου δεν πετάγεται το νέο σώμα, που δεν μοιάζει καθόλου με τον κόκκο που σπείραμε.
 
Ένα πεθαμένο σώμα, θάβεται και διαλύεται και μέσα από αυτό το σώμα βγαίνει ένα φύτρο, η ψυχή ή όποια τελικά γίνεται ένας νέος άνθρωπος.
 
Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη είδε τις ψυχές των σκοτωμένων πιστών κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. «Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού, και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον και έκραζον μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες, Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;» Αποκ. ς: 9,10.
 
Οι ψυχές δεν είναι μπαλάκια που αποθηκεύονται σ’ ένα ντουλάπι. Μιλάνε, ακούνε και ζητάνε από το Θεό να κάνει το μεγάλο δικαστήριο της τελικής κρίσης, έτσι ώστε μετά απ’ όλα όσα πρόκειται να γίνουν, να απολαύσουν την Ουράνια Βασιλεία.
 
Το θυσιαστήριο είναι του Χριστού, διότι Αυτός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και δια τις ανομίες μας.
 
Ο Κύριος μας πολλές φορές έλεγε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.» Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Όταν λέει ότι είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν εννοεί ότι είναι Θεός νεκρών και ανύπαρκτων προσώπων, αλλά ζώντων ακόμα και μετά τον επίγειο θάνατό τους.
 
Έτσι, βλέπουμε τον Αβραάμ μετά το θάνατο του Λαζάρου, να έχει κοινωνία με το Λάζαρο και να ακούει και την παράκληση του πλουσίου. Δεν την αποδέχθηκε βέβαια, αλλά του απάντησε και του εξήγησε ότι στην επίγεια ζωή του ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για την αιωνιότητα.
 
 «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Ιωάννου Α΄ ε΄20
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 24

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα102
mod_vvisit_counterΕχθές281
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1740
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα1682
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα7975
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας8897
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις909251

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.