1. Πιστεύω εις ένα Θεόν [ Α’ Κορ η:6 – Εφεσ δ:6 – Α’ Τιμ β:5 ], Πατέρα παντοκράτορα [ Γεν ιζ’:1,λε:11 – Β’Κορ ς:18 – Αποκ ις:7], Ποιητήν ουρανού και γής [Γεν α:1 – Πραξ δ:24], ορατών τε πάντων και αοράτων [ Α’Κορ η:6 – Κολ α :16]
  2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [Α’Κορ η:6 ], τον Υιόν του Θεού,τον μονογενή [Ματθ ις΄16 – Ιωαν α:14,18 – Ιωαν γ:16], τον εκ του Πατρός γεννηθέντα [Α’ Ιωαν ε:1 ως 5] προ πάντων των αιώνων [Ιωαν ιζ:5 – Κολ α:17- Εβρ α:1,2 – Εβρ ζ:3], φως εκ φωτός [Ιωαν α:9,η:12 – Α΄Ιωαν α:5 – Α΄Τιμ ς:16], Θεόν αληθινόν εκ Θεου αληθινού [ΑΊωαν ε:20 – Ιωαν α:1] γεννηθέντα [Κολ α:15] ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί [Φιλιπ β:5,7 – Εβρ α:3] διού τα πάντα εγένετο [Κολ α:16 – Α΄Κορ η:6 – Εφεσ γ:9 – Εβρ β:10].
  3. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία [Ιωαν γ:14,17 – Πραξ δ:12] κατελθόντα εκ των ουρανών [Ιωαν γ:13 – Εφες δ:9] και σαρκωθέντα [Ιωαν α:14 – Α’Κορ η:6 – Εφεσ γ:9 – Εβρ β:10] εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου [Λουκ α:  ως 26,35 – Ματθ α:18] και ενανθρωπήσαντα [Ιωαν α:14 – Φιλιπ β:7,8].
  4. Σταυρωθέντα τε [Λουκ κγ:33 – Ιωαν ιθ:16,18] υπέρ ημών ……………………………Συνεχίζεται… 

το σύμβολο της πίστεως(μέσα από την αγία γραφή)