Ο Χριστός Σώζει Αμαρτωλούς

Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αφορά όλους μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί καθώς και ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμαίους γ΄:10). Με δεδομένο ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς΄:23), όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, διότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Τούτο σημαίνει ότι οι καλές πράξεις του ανθρώπου δεν τον δικαιώνουν ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου δεν τον σώζουν καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β΄:8).

Διότι πολλοί από τους ανθρώπους καυχώνται στις πράξεις τους και δικαιώνουν τους εαυτούς τους αρνούμενοι να ζητήσουν το αίμα του Χριστού και δι’ αυτού να καθαρίσουν την αμαρτία τους. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν υμίν». (Α΄ Ιωάννου α:8). Ο άνθρωπος λοιπόν, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, να μετανοήσει και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο «καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α΄ Ιωάννου α:7).

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να ζήσει μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό ώστε δι’ Αυτού ο άνθρωπος να σωθεί. Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ΄:12).

Ο Ιησούς Χριστός είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι), και συνανέστησε, και συνεκάθισσεν εν τοις επουρανίοις δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού».(Εφεσίους β΄:4). Και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε για την αγάπη του Θεού προς τους άνθρώπους: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16).

Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αγάπη του Θεού δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την αμφισβητήσει και να προβάλλει οτιδήποτε άλλο προκειμένου ο άνθρωπος να δικαιωθεί. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει σωτηρία και αιώνια χαρά. Ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος όταν εμείς τον επικαλεσθούμε να ενεργήσει θαυμαστά στη ζωή μας. Είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει, ώστε δι’ Αυτού να σταθούμε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν οι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ψαλμός λβ΄1-2, Ρωμαίους δ΄:7-8).

Ο Χριστός Σώζει Αμαρτωλούς